Home

Votum en groet ogen

Refoweb Uitspreken van votum en groet Refowe

 1. Votum en groet Zingen :Psalm 121 : 1en 4 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de HEER' alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep, en sinds bewaarde. De HEER' zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar'. De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan
 2. VOTUM EN GROET Zingen Ps. 105 : 3 en 5 3 Vraagt naar den Heer' en Zijne sterkte, Naar Hem, die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, Aan Zijn doorluchte wonderdaan; En wilt Zijn straffen gadeslaan. 5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken
 3. Hierin werd een poging ondernomen om eenheid aan te brengen in de diverse variaties van votum en groet. Het bleek dat een ieder deed wat goed was in zijn ogen. Dat was tevens het geval in de afgescheiden, reformatorische kerken. En dat zal tot deze dag nog wel zo zijn
Gods berouw als uitdrukking van Zijn trouw

Digibron.nl, Votum, groet en zege

Votum en groet Psalm 138: 3 en 4 3. Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hem het oog die need'rig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen In het protestantisme is votum en groet de aanduiding van de zegenbede die een predikant aan het begin van een kerkdienst uitspreekt. Dit zijn gestandaardiseerde formuleringen, waarin de gemeente haar vertrouwen uitspreekt in de aanwezigheid van God, en die de gemeenteleden en zichzelf de genade van God aanzeggen 'Ja', zegt David in vers 5, 'U bent de God die mij redt'. God heeft in het verleden laten zien dat Hij een God is die redt. Juist in de lijdenstijd realiseren we ons de betekenis van het lijden en sterven van Gods Zoon Jezus Christus. Hij redt. Zo is onze God. Houd dus je ogen gericht op de Heer. God is er! Filmpje: Votum en Groet (Sela Votum en Groet Zingen lied 92 : 1, 2 , 7 en 8. 92:1 gemeente Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen Het komt beide voor en valt beide te verdedigen: votum en groet, met open of gesloten ogen; en inderdaad ook wat John noemt: de afwisseling (votum met ogen dicht en groet met ogen open). Zie hier voor een (wat ouder) artikel hierover op Digibron: https://www.digibron.nl/viewer/collecti dbed9f2de

Votum en groet - hervormdkatwijk

Elkaar onderweg of bij en in de kerk ontmoeten en begroeten, elkaar in het oog krijgen is toch een wezenlijk aspect voor de samenkomst van de gemeente. De kerkdienst begint eerder dan we denken. Votum. Na het stil gebed van gemeente en dienaar, waarin zij de hulp en de aanwezigheid van God inroepen, spreekt de dienaar het votum uit Votum, groet en zegen Je bent een gezegend mens! Krijg jij dat wel eens te horen? Als je weinig zorgen hebt misschien; als je nooit ziek bent, als het je goed gaat in je leven: je bent gezegend! Maar alleen dan? Vergeet het maar. Het zijn de mensen van de wereld die dat zeggen. Nee, je bent gezegend als je op God vertrouwt en voor Hem wilt leven

Zo luidt het votum en groet van de open geloofsgemeenschap als volgt: Onze hulp is in de naam van de ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen. Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen Stil gebed, votum en groet Psalm 92: 1, 3 en 7 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 12: 1-8 Psalm 132: 5, 8 en 9 OB Verkondiging: 'Rust' Weerklank 354: 1, 2 en 3 Dankgebed en voorbeden Weerklank 403: 3 Geloofsbelijdenis (staande) Liedboek 221: 1 en 3 Zegen 1 1. Stil gebed, votum en groet 2. Zingen: Opw.640 'Ik hef mijn ogen' 3. Gebed 4. Schriftlezing : Johannes 9:15-41 5. Zingen: Opw 595 'Licht van de wereld' 6. Preek 'Met open ogen achter Jezus aan' 7. Zingen: Ps 139 : 1,2,8 (DNB) 8. Dankgebed 9. Zingen: W 303 'Ik geloof in God de Vader' 10. Inzameling gaven voor de dienst in het Koninkrijk van God 11

Votum en groet . Het votum (lat., plechtige verklaring, gelofte; 'In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest, amen') heeft in de diensten in de Opstandingskerk plaats gemaakt voor het adiutorium (Onze hulp). In eerder tijden werd deze proclamatie ook opgevat als een bede Stil gebed Votum en Groet Openingsverzen Voorganger: Naar U sla ik mijn ogen op, naar U die in de hemel troont, zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen, Allen: Zo volgen onze ogen de HEER, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn Zingen: Psalm 9: 1, 2 en 5 (Liedboek voor de kerken) Votum en Groet. Zingen: Opwekking 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Richtlijn voor het leven. Zingen: Opwekking 389 Create in me a clean heart, o God. Gebed. Kindermoment: Net als soldaten; zingen De wapenrusting. Schriftlezing 1 Johannes 2: 29 - 3: 10. Verkondiging. Zingen: Opwekking. votum en groet Gezang 324 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. Laat ons van Jezus zelf, die op de berg klom, leren alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. Maar Jezus weend' en bad, alleen, omdat de mensen als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt

Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag. Stilte, votum en groet Aansteken van de kaarsen en openen van de Bijbe Komt en vertrouwt op Hem die u is voorgetogen en richt uw hart en ogen vast op Jeruzalem. Votum en groet. Zingen: Ps. 91 : 1 (Heil hem wien God een plaats bereid) 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning; hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste Forumoverzicht Kerk en Cultuur Kerk en Cultuur - Algemeen; Votum en groet. 178 berichten Pagina 9 van 12. Ga naar pagina: Berichten: 5320 Lid geworden op: Vr Mei 23, 2014 8:54 am Locatie: Tholen. Re: Votum en groet. zingen Evangelische Liedbundel 106:1,2 'Midden in de winternacht' stil gebed votum en groet aanvangstekst 'Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is Voorzang: HH 38, Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Votum en groet. Lied: HH 424, Hij kent mijn naam. Gebed om Gods zegen. Lied: Meer dan een wonder - Kinga Ban. Doopuitleg. Doopvragen en doopbediening. Zingen na de doop: Lvk, Gezang 333: 1 en 4, O, Here God, ons liefst verlangen.. Bijbellezing uit Hooglied 2: 8-1

STIL GEBED VOTUM EN GROET - hervormdkatwijk

 1. • Votum en groet • Zingen: OTH 46: Create in me a clean heart • Gebed • Zingen: Opw. 426: Ja, ik geloof in Jezus (Geloofsbelijdenis) • Muzikale medewerking speelt • Schriftlezing: Mattheüs 4: vers 1-6 • Zingen: OTH 40: Welzalig de man, die niet wandelt • Schriftlezing: Mattheüs 18: vers 7-9 • Zingen: OTH 391: Bewaar je oog • Verkondigin
 2. VOTUM & GROET ZINGEN: Psalm 123:1 Ik hef tot U, Die in den hemel zit, Mijn ogen op, en bid; Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, Om nooddruft te begeren, En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, Om hulp of gunst te vragen; Zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij Ook ons genadig zij. GELOOFSBELIJDENIS ZINGEN: Psalm 71:
 3. • Votum en Groet • Zingen: Op 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kend

Refoweb Variaties van votum en groet Refowe

Votum en Groet Psalm 63: 1, 2 - hervormdkatwijk

Met stralende ogen kwam hij uit de bus: 'Ik ben er, ik ben er.' Terwijl de gemeente zong: 'Ik hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en bid', kwamen we de kerk binnen. Na votum en groet zongen de belijdeniscatechisanten Psalm 84:1 en 6: 'Hoe branden mijn genegenheên om 's HEEREN voorhof in te treên. In het votum belijden wij dat God ons in de dienst bij elkaar heeft geroepen en bidden wij gemeenschappelijk tot God om Zijn hulp en ondersteuning. Na het votum volgt de zegen. Omdat de predikant deze zegengroet uitspreekt als gevolmachtigde van Christus, ontvangen wij als gemeente deze groet ook in de gebedsgestalte: met gesloten ogen en gevouwen handen Votum en groet . 2 Zingen: Psalm 21: 1 en 4 (OB) 1 O HEER, de Koning is verheugd Om Uw geducht vermogen; Uw heil zweeft hem voor d' ogen; En met wat blijde zielevreugd Zal hij, door al Uw daân Verrukt, ten reie gaan! 4 Hij heeft, o God, van U begeerd Het onvergank'lijk leven; Gij hebt het hem gegeven Woord van welkom, mededelingen, stil gebed; Openingslied: Hemelhoog 38: 1 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen); Stil gebed; Votum en groet; Gebed om toenadering; Lezen: Filippenzen 2: 5-11 (Bijbel in gewone taal); Zingen: Hemelhoog 600: 1-3 (Jezus, wat een heerlijke naam); Gebed om de Heilige Gees

Votum en groet Zingen : Ps. 73:9,10 NB Wet van de Here Zingen : WK 279 1,2 Kindermoment Schriftlezing : Hand.4:1-13 Zingen : Ps.56:4,5 OB Verkondiging : Hand.4:13 Vrijmoedig spreken over Jezus 1. Onder bedreiging 2. In Zijn kracht Zingen : Opw. 124 (Ik bouw op U) Dankgebed Zingen : WK 275:1,2,3 (Dat Uw ogen nacht en dag) Zege Intochtslied (09:55): Opwekking 599 'Kom tot de Vader' Band. 2. Welkom en mededelingen. 3. Stil gebed. 4. Votum & Groet. 5. Lied: Opwekking 640 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen' Band Votum en groet Zingen: Psalm 139 : 8 en 9 8. Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân, Die al 't begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeent' verzeld, Toen ik, verborgen saâmgesteld Als een borduursel, lag verscholen: Van mij was niets voor U verholen. 9. Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, Mijn ongevormden klomp beschouwd Votum en groet. Lied: HH 163, Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha. Gebed om Gods leiding. Lezen uit Matt. 6: 1-18. Verkondiging 'Leren bidden van Jezus' Lied: Heer, we kijken omhoog. Dankgebed en voorbeden. Collecte. Lied: HH 202, Uw genade is mij genoeg. Zegenbed

Votum en groet Zingen NLB 755 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 34: 2 en 5 Gebed om de Heilige Geest Schriftlezingen: Mattheüs 14: 1-13a en 2 Korinthe 12: 5b-10 (NBV) Zingen: ELB 83 Verkondiging Orgelspel Zingen: ELB 185: 1, 2 en 4 Dankgebed en voorbede Zingen: Psalm 139: 2 en 14 Zegen Collecten 05 Januari 2014 - Morgendienst. Intochtslied: Gezang: 328 : 1 Votum en groet Zingen: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen . Tien Woorden Zingen: Psalm 25 : 2 (NB) Gebed Kinderlied 1e Schriftlezing: 2 Petrus 3 : 1-1 Votum en groet Korte inleiding op de dienst De voorzangers zingen Lied 218: 1 t/m 5 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron en leid mij als een kind Lied 379 Op Toonhoogte (Refrein) heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Lied 379 (OTH) Stil gebed Votum en groet Psalm 95:1,4 Geloofsbelijdenis Psalm 5:9 (Weerklank) Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing uit Handelingen 9:10-3 1 Liturgie Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven aan het kruis. Ik zie nu Zijn tranen En zie nu Zijn wonden. Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij

Votum en groet Ps. 25 The Psalm Project Here maak mij uwe wegen door uw woorden en Geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen g' uw treden wendt. Leid mij in uw rechte leer. Laat mij trouw uw wet betrachten. Want U bent mijn heil, o Heer. 'K blijf U al de dag verwachten. Denk aan 't vaderlijk meedogen. Heer waarop ik biddend. Votum en groet. Opwekking 640 - Ik hef mijn ogen (psalm 121) Gebed. Kindermoment. Schriftlezing Psalm 122. Overdenking. Lied PvN - Jeruzalem Jeruzalem; Psalm 122. Gebed. Zegenlied Opwekking 710 - Gebed om zegen. Zege Welkom en mededelingen Orgelspel Stilte, met mogelijkheid tot stil gebed Aanvangslied, gezongen door de gemeente: Psalm 47: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Aansteken van de kaarsen, door. Kindermoment, waarna de Spoorzoekers naar hun eigen ruimte gaan Vraagt scherpe ogen en een open hart om dit te zien Trouwdienst Jonathan Hartman en Martine Versteeg Donderdag 8 juli 2021 Voorganger ds. K. Hoefnagel Organist Jan Deelen Inleidend orgelspel Votum en Groet Zingen: Psalm 43:3 en 4 Zend HEER Uw licht en waarheid neder, En breng mij door die glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder, Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid

Votum en groet - Wikiwan

Openingslied: Hemelhoog 38: 1 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen) Stil gebed; Votum en groet; Gebed om toenadering; Lezen: Filippenzen 2: 5-11 (Bijbel in gewone taal) Zingen: Hemelhoog 600: 1-3 (Jezus, wat een heerlijke naam) Gebed om de Heilige Geest; Kindermoment; Zingen: Hemelhoog 284 (Ik geef wel eens een harde duw Inleidend orgelspel Votum en groet Persoonlijk familiewoord Zingen Psalm 42 : 1 en 5 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer zal ik naad'ren voor Uw ogen, in Uw huis Uw naam verhogen? Maar de HEER zal uitkomst geven

Votum en groet Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Groet Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, halleluja, amen! ewerking van Adrian Roest voor Sel Votum en groet Gedicht door Marieke We luisteren naar Psalm 42: 1 en 5 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker naar 't genot Van de frisse waterstromen, Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer Zal ik naadren voor Uw ogen, In Uw huis Uw Naam verhogen votum en groet. bidden veur de nood van de wèreld. kyrie Lied 25b (allien het refrein, 2x) glorialied Lied 304. 2 Zing van de Zeun, locht veur oeze ogen, bron van geluk veur wel Hum wil geleuven, luuster naor Hum het woord zo wied van boven: hol Hum in ère! 3 Zing van de Giest, aosem van het leven, blievende kracht de mèenschenkinder geven

Votum en groet; welkom - YouTube

Lijdenstijd Zondag 3: Oculi - Opkijken

 1. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag. Stil gebed - Votum en Groet. Klein Gloria (zanggroep) Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. Zingen (zanggroep.
 2. - Stil gebed, votum en groet - Zingen/luisteren Psalm 123 vers 1 en 2 1 Ik hef tot U, die in den hemel zit, Mijn ogen op, en bid; Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, Om nooddruft te begeren, En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, Om hulp of gunst te vragen; Zo slaan wij 't oog op onzen Heer', tot Hij Ook ons genadig zij
 3. Votum en groet Psalm 147 vers 1, 4, 5 Sjema Jisraeel Psalm 147 vers 7 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezingen: Jesaja 64 : 1 - 5 en de dood onder ogen zien: wees met hen in die uiterste ure en geef dat zij zich in uw handen mogen stellen op hoop tegen hoop
 4. Votum en groet. Zingen LVK Gezang 399 vers 1 en 6. Wet. Zingen Psalm 119 vers 3 (ob) en 66 (nb) Gebed. Kindermoment. Schriftlezing Psalm 27 vers 1-6 en Openb. 2: 8-11. Zingen OTH 258 vers 1, 3 en 4. Preek (Thema: Hou vol!) Zingen LVK gezang 470 vers 1, 3 en 4. Dienst van de voorbeden. Zingen Psalm 33 vers 10 (ob) Zege
 5. Votum en groet. Zingen, Psalm 42: 1 en 3, OB, 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. Leefregel, Matteüs 5:3-12 (HSV) Zingen, Psalm 84: 3, NB, Welzalig die uit uw kracht leeft. Gebed. Moment voor de kinderen, door iemand van de jeugdraad. Schriftlezing, Romeinen 8:18-30 (HSV) Zingen, Gezang 247: 1 en 3, De Geest des Heren heef
 6. Votum & groet Aanvangstekst En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Samenzang Psalm 69 : 4 4.Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, En onbekend den zonen mijner moeder. ' k Vind onder hen noch schutsheer noch.

Votum en groet Wk. 223: 1 Geloofsbelijdenis Gebed Lz. Hebreeën 12:1-13 Ps. 94: 6 Preek Orgelspel, vragen: 1) Hoe houd jij vol met geloven in deze tijd? 2) Hoe houden we de eindstreep (om voor altijd bij Jezus te zijn) voor ogen? Dankgebed Wkp. 89: 8 Zegen. teru muziek voor en na de dienst: Eelco Koehoorn (live) zang: Annet Louters (opname) extra bijdrage: Anne Lies Mossel (luisterlied - opname) Thema: Gezegend Hij die komt! Liturgie orgelspel mededeling overlijden Ps.73:10 kaars votum en groet Ps.18:1,9 schuldbelijdenis + genadeverkondiging NLB 1003 Stil is de straat (refrein!) gebe Votum en groet. Psalm 33: 7 . Geloofsbelijdenis. Gezang 257 . Gebed. De heilige Doop. Gezang 334: 1,4 en binnenkomst dopeling. Dooponderwijzing. Jezus Christus heeft gesproken: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde

Preken beluisteren op internet - Pagina 241 - refoforum

zondag 6 juni 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan. voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep Mededelingen door de ouderling van dienst Voorzang lied 151:1,3 (gez 399) Wij loven U o God: Stil gebed, Votum en Groet Psalm 121:1 Ik sla mijn ogen Lezing van de Wet (´s morgens) Psalm 25: 2 Nieuwe [ liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwigheid in de hemel zijnen lof. Stil gebed - Votum en groet. Zingen: Psalm 25: 6 en 7 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven'): 'Ik wil dat jij gelukkig bent'. Welkom om het mee te maken, om mee te denken en mee te zoeken! SAMEN GOD ONTMOETEN. Welkom en gebed; Lied: Opwekking 638 - Prijs Adonai; Votum en groet en introductie thema; SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTERE • Welkom en mededelingen, Zang: Ps. 84 (OB): 1, 4 • Stil gebed, votum en groet Zang: Gez. 173: 1, 2 • 10 geboden Zang: Ps. 62: 6, 7 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment • Muziek: OTH 425: 1, 3 (Als ik m'n ogen sluit) 1. Als ik mn ogen sluit en denk aan Golgotha, dan lijkt het net of i

Votum en groet - YouTube

Stil gebed, votum en groet Liedboek 428: 2, 3 en 4 Gebed Schriftlezingen: Handelingen 28: 11-31 Filippenzen 1: 12-18 Psalm 30: 1 en 3 OB Verkondiging; 'Meewerken ten goede| dl.4 Prekenserie over de brief aan de Filippenzen Liedboek 314: 1, 2 en 3 Dankgebed en voorbeden Psalm 42: 3 en 5 OB Geloofsbelijdenis (staande) Liedboek 314: 4 Zege Welkom en mededelingen Intochtslied psalm 103:1,3 en 5 S<l gebed, votum en groet Psalm 111:1, 2 en 5 Gebed SchriClezing Lukas 22:1-38 Lied 285:1-4 (ELB) Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren die onze God en leidsman ten leven is Votum (openingswoord) en groet Zingen: Psalm 136 vers 1, 25 en 26 1. Looft den HEER', want Hij 25.is goed, Looft Hem met een blij gemoed; Die al Want Zijn gunst, alom Want Zijn verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. 26. Geeft den God des hemels eer, Lof zij aller schepslen HEER'; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. vertellen wat de Syriërs ons gedaan hebben D' ogen houdt mijn stil gemoed Opwaarts, om op God te letten: Hij, Die trouw is, zal mijn voet Voeren uit der bozen netten. De handdruk 1 Stil gebed 2 Votum en groet 3 1 de ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen toe 2 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 3 votum betekent wijding

&quot;Troost & Bemoediging&quot;

Digibron.nl, Votum en Groe

- Stilte, votum en groet; Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed. vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 1.Dit is een morgen als ooit de eerste, Gebed om ontferming ; Loflied: Psalm 146:1 en 31. Zing, mijn ziel, voor God. • Votum en groet • Zingen Psalm 84: 4 en 6 (LvdK) 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 3. Nu aan Zijn hand, dwaal ik niet van de weg, Hij is mijn Gids! 't Zij door woestijn, of ook langs heg en steg leidt mij mijn Gids. Licht, vriend'lijk licht straalt van Zijn aangezicht, 'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. -Stil gebed -Welkom en mededelingen -Votum en groet 1 Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De held're lucht en 't zwerk, verkondigen Zijn werk en prijzen Zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag, tot roem van Gods gezag, Zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht Zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. Votum en groet . Zingen: Psalm 33: 7 en 1

Votum en groet. Zingen: Weerklank 192: 1, 2 (Geest van hierboven) Gebed. Schriftlezingen Psalm 68: 1-20. Handelingen 1: 4-13. Zingen: Weerklank 383: 1, 2 (Voor 't oog van Zijn discipelschaar) Preek Tekst voor de preek Psalm 68:19. Zingen: Weerklank 189: 1,3,6 (Kroont Hem met koningskroon) Gebeden -collecten (kort aankondigen Votum en Groet Zingen: LB 413 (Grote God wij loven u) Gebed Lezen: Psalm 121 Preek Zingen: PvN 16 (Mijn God ik kom tot U, dan ben ik veilig) Dankzegging en voorbeden Zingen: Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen) Zegen (st. Patrick

Votum en groet Zingen Ps 84: 1,2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper melodie Ps 140 Gebed zolang hij zijn ogen maar op Belofte gericht hield. Zodra hij zich begon af te vragen of Ervaring nog wel volgde, En toch hebben we soms onze twijfels en zwakke momenten uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht! Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landouw van ons leven overstromen, ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd. Welkom Votum en Groet Inleidende woorden en het aansteken van de kaars Psalm 42: 1, 8 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht • Votum en groet • Zingen Psalm 23: 1, 2, 3 1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen Votum en groet Psalm 121:1,2 en 4 (oude berijming) 'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen Gebed Herv. Bundel gezang 282:1, 4, 5 Blijf bij mij Heer In memoriam ELB 194 Er is een stad voor vriend en vreemde Schriftlezing: 1 Korinthiërs 13:1-13 Overdenking over 1 Korinthiërs 13:13 LB Psalm 73:9, 10 Nu blijf ik bij u voor altij die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. Stil gebed Votum en groet Aansteken Paaskaars Verootmoedigingsgebed Zingen: Lied 364:4, 5 en 6 4. In stil ontzag zijn wij voor U getreden. Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, waak met uw ogen nacht en dag! 5. Gij spreekt ons aan, Ge hebt de mens verkoren

Mijn vrienden en ik - Leukste website!

De Bazuin - Votum, groet en zegen - Anneke Here

Welkom en mededelingen Votum:Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op en zie) Groet Gebed Kindmoment Lezen: Marcus 2:18-22 Verkondiging Amenlied: Gk(2006)101:5/Gk215:1 (O, Heer die onze Koning zijt) Avondmaal:-Gk(2006)119:1,2 (De kerk van alle tijden)-Schuldbelijdenis en genadeverkondiging-Opwekking 428 (Genade, zo oneindig groot)-Woorden bij brood en wij Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart op de roepstem van Uw Geest. Heer, ik wil horen Uw zachte stem.. Laat and're stemmen in mij zwijgen Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht van Uw aangezicht zal zien. Mededelingen Gebed van voorbereiding Votum en groet Luisterlied psalm 42: 1 en 3 1 Evenals een moede hind Votum en Groet 5 Weerklank 432: 1, 2 Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste Wetslezing Psalm 51: 4, 5 Schriftlezing: Lukas 3: 7-17 en 21-22 Verkondiging Psalm 42: 4, 7 Collecte Weerklank 428 Weerklank 432: 1, 2 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfd En nu kan ik zien! Ken je dit verhaal? Zo wil Jezus ook jouw ogen openen. Dan zie je Hem, je ziet wat belangrijk is en je hebt oog voor de ander! Johannes 9. Stil gebed Votum en Groet Tien Geboden Zingen Zingen Mededelingen Zingen Zegen Gebed Zingen Bijbellezen Collecte Zingen Gebed Zingen KIJKWIJZER Hervormde gemeente Brandwij

Wikizero - Votum en groe

Votum en groet Zingen: Psalm 8: 1,3,4 2 een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam. 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed Votum en groet: omdat we geloven dat God bij ons is en de kerkdienst goed wil maken spreekt de predikant het votum uit. Een zin waarin duidelijk wordt we geloven dat God ons zal helpen. De groet is gericht aan de mensen in de kerk, hierin wordt iedereen vrede toegewenst. Wij geloven dat God die vrede geeft Votum en groet Lied 216: 1,2,3 1 Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord. 3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag Stil gebed, Votum en Groet Gezang 329: 1,2 en 3 1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort. 2. Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen roep ik en Gij antwoordt mij. Stil gebed Votum en groet. Verootmoedigingsgebed Wetslezing Deuteronomium 10: 12-14, 21. Zingen Lied 316: 1 en 3 1. Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name. 3

Liturgie-kerkdienst – Nederlands Gereformeerde Kerk

Getijde voor zondag 25 juli 2021 - cgkzierikzee

Votum en groet Lied: Opw 125 Genadeverkondiging en gebed Kindermoment Schriftlezing: Psalm 104 Lied: Ps 104:1,3 Schriftlezing (door Jan): Jeremia 33:20-21 en 25-26 Preek Lied: Gez 330:1 Dankzegging en voorbede Slotlied: Opw 355 Zegen. Gez 1 1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne, het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog. Welkom en mededelingen Stil moment Votum en groet Liedboek 663 / Gezang 234 1. Al heeft hij ons verlaten, van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. Drempelgebed Bijbellezing Genesis 5: 21 hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen Votum en groet Gebed Zingen: Ev. Liedbundel lied 299:1.2.3. Welk een vriend 1. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer. juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer. 2 Welkom en mededelingen Stil gebed Votum en groet Lied: LB 146c: 1 en 3 'Alles wat adem heeft love de Here' Gebed Lezen: Prediker 6:10 - 7: 10 Lied: GK Psalm 90:1 Preek n.a.v. Prediker 7:10 Lied: LB 978: 1, 3 en 4 Geloofsbelijdenis: HH 479: 1-4 'Heer u bent mijn leven' Dankgebed Collect

De kaart van de groet vector illustratieAndreasdiensten

Liturgie NGKV de Regenboog Langeslag. 13 januari 2019| 9.30u . DNP - De nieuwe psalmberijming. LB - Liedboek 2013 . Welkom. Votum en groet Gezongen Votum en Ame Welkom, votum en groet Zingen, psalm 68: 7 en 12 We mogen nu weer met 60 Gebed personen de eredienst bezoe-Schriftlezingen, Genesis 9:8-17, Johannes 17:1-10 en 18-26 van harte uit de dienst fysiek Zingen, lied 967: 1, 5 en 7 te bezoeken. Een aantal maat-Overdenking regelen, zoals 1,5 meter Zingen, lied 976 afstand en alleen komen als De landen wijd en zijd zijn in Zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij Zijn troon gesticht in de verborgenheid. Gelegenheid voor stil gebed Votum en groet Korte inleiding op de dienst De voorzangers zingen Hh 220: 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden 20 April 2014 - Eerste Paasdag Middagdienst. Intochtslied: Psalm 118:8 Stil gebed: Votum en groet: Zingen: Gezang: 215 Gebed: 1e Schriftlezing: Lukas 24: 13-27 Zingen: Gezang 205: 1, 4, 5 en 6 2e Schriftlezing: Lukas 24: 36-45 Verkondiging: Christus toont zijn identiteitsbewijs: ontwijfelbaar opgestaan Votum en groet Zingen : Ps. 117 Geloofsbelijdenis Zingen : lied 263 : 2, 3, 4 en 5 weerklank Gebed Schriftlezing 1 Petrus 2 : 1 - 12 Zingen : Ps. 113 : 1 en 2 3 Staan wij oog in oog met U Heer, daalt uw stralende licht op ons neer, zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven En U bent voor mij, en naast mij En om mij heen Elke dag Heer u doorgrond en kent mij Want in de moederschoot ben ik door U geweven U bent oneindig groot Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal dat U steeds bij mij bent. Refr. Stil gebed, votum en groet Lied: Lied 747: 1,2 Eens komt de grote zome