Home

RMI leefloon

Leefloon (RMI) - Lokaal bestuur Borgloon: Home - Borgloo

Leefloon - ocmw-info-cpa

 1. Recht op Maatschappelijke Integratie Wet van 26 mei 2002. Het OCMW van elke gemeente heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen
 2. Berekening leefloon: 7.141,58- (3.716,88 - 155) = € 3.579,70 Aanvrager leefloon woont samen met moeder en meerderjarige broer die geen aanvraag doet. Inkomen moeder: € 1.200 per maand. In aanmerking genomen bestaansmiddelen op maandbasis. 1.200 - 595,13 = € 604,87 . 604,87 > 595,13 ; dus geen recht op leefloon
 3. U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon
 4. De persoon dient rechthebbend op leefloon te zijn, d.w.z. hij dient effectief leefloon te genieten. Ook een aanvullend leefloon volstaat. Zijn dus niet begunstigd op een installatiepremie in het kader van de RMI-wet : Een persoon die maatschappelijke integratie geniet in de vorm van een tewerkstelling zonder aanvullend leefloon
 5. het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) het Leefloon (LL) het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) de Financiële steun; de Socioprofessionele integratievrijstelling (SPI) Waarom? Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet erin dat de regering een open databeleid gebruikt

Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Versie nr. 1 Laatste update: ) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat houdt het recht op maatschappelijke integratie precies in? 3) Waarom wordt deze steu Beschrijving. Het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) werd vroeger 'bestaansminimum' genoemd. Het is bedoeld voor mensen die geen inkomsten hebben. Het OCMW waarborgt het recht op maatschappelijke integratie, door te zorgen voor een basisinkomen. Dit kan op 2 manieren: door tewerkstelling te organiseren of door een leefloon toe te kennen Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je - onder bepaalde voorwaarden - van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum Nationaliteitsvoorwaarde. Als vreemdeling kom je alleen in aanmerking voor het recht op maatschappelijke integratie als je behoort tot een van de volgende categorieën (artikel 3, 3° Leefloonwet): Een EU-burger of een familielid van een EU-burger die de EU-burger begeleidt of zich bij hem voegt, en die een verblijfsrecht voor meer dan drie.

Marjolijn De Wilde onderzocht in haar doctoraal proefschrift wat de RMI-wet (Recht op Maatschappelijke Integratie) precies betekent voor het recht op leefloon in 89 Vlaamse OCMW's. Ze legde aan 600 maatschappelijk werkers 9 experimentele cases voor en vroeg of deze cliënten in het OCMW een leefloon zouden krijgen en of ze hun leefloon zouden behouden als ze werk weigerden Algemene omzendbrief over recht op maatschappelijke integratie van 27 maart 2018 (2.29 MB) Omzendbrief interpretatie artikel 3, §3, tweede streepje RMI-wet en artikel 57quinquies OCMW-wet van 5 augustus 2014 (375.67 KB) Omzendbrief gevolgen arrest nr. 123/2006 Arbitraghof van 1 september 2006 (55.29 KB

3. Het aantal begunstigden van het leefloon Indien we specifiek het leefloon bekijken binnen het RMI, dan zien we een vergelijkbare evolutie (tabel 4e). In de periode 2003-2008, stijgt het gemiddeld maandelijks aantal leefloners gemiddeld per jaar met 2,3 %. In 2009 bedraagt het groeipercentage 9,8 %, di De rechthebbende op een leefloon die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woonst te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient, heeft eenmaal in zijn leven recht op een verhoging gelijk aan één twaalfde van het jaarlijks bedrag van het leefloon, vastgesteld in (§ 1, eerste lid, 3°). <W 2004-12-27/30, art. 200, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> Eiseres voldeed bijgevolg niet aan de vereiste werkbereidheid uit art. 3-5 RMI-wet. De stopzetting van het leefloon was dus terecht. De afwezigheid van werkbereidheid is niet bouter een inbreuk op het GPMI maar vooral een inbreuk op een wettelijke voorwaarde voor het recht op maatschappelijke integratie op zich Het 'leefloon' werd slechts één van de vormen van maatschappelijke integratie, naast 'tewerkstelling' of een 'individueel integratieproject'. De RMI-wet geeft bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar. Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen: een tewerkstelling; een individueel integratieprojec

Leefloon (RMI) - Stad Brugg

 1. Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. U hebt recht op het leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon
 2. Art. 2bis. <ingevoegd bij KB 2004-12-05/34, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-2005> Om aanspraak te kunnen maken op het leefloon vastgesteld in artikel 14, § 1, eerste lid, 3°, van de wet, moet de echtgenoot of de levenspartner van de aanvrager de voorwaarden voorzien bij artikel 3, 1°, 2°, 4° en 6°, van dezelfde wet vervullen
 3. Het leefloon kadert in het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI), het equivalent leefloon in het Recht op Maatschappelijke Hulp (RMH). Het RMH is er voor mensen die niet in aanmerking komen voor het RMI maar die zich in een vergelijkbare noodsituatie bevinden
 4. imu

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je - onder bepaalde voorwaarden - van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum Je kent de finesses van de RMI-wetgeving. Je kent de toepasbare procedures en berekeningen van een RMI. Je kent de bevoegdheidsregels binnen de RMI. Je kunt de RMI-wetgeving correct toepassen. Je kunt een gemotiveerd voorstel opstellen. Je kunt een leefloon berekenen Het 'recht op maatschappelijke integratie' (RMI) verving in 2002 de bestaansminimumwet. Het 'leefloon' werd slechts één van de vormen van maatschappelijke integratie, naast 'tewerkstelling' of een 'individueel integratieproject'. De RMI-wet geeft bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar. Om.

In Tongeren waren er in 2015 maandelijks gemiddeld 192 personen met een leefloon (164 RMI en 28 wet '65 (vreemdelingen)). In 2016 was het maandelijks gemiddelde 196 (166 RMI en 30 wet '65). Een stijging van 2% van 2015 naar 2016 voor Tongeren. Sinds 2013 kent Tongeren een stijging van haar aantal leefloongerechtigden met 13% Leefloon verhoogd sinds 1 maart 2020. 9 maart 2020. Sinds 1 maart 2020 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. De vorige verhoging van de leefloonbedragen dateert van 1 januari 2020. Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 maart 2020: 639,27 euro voor een samenwonende persoon. 958,91 euro voor een alleenstaande persoon

Volgens het Netwerk tegen Armoede mag het leefloon niet voorwaardelijk aan sociale activering gesteld worden. Zij pleiten voor een mix tussen activering en leefloon, onafhankelijk van elkaar in te. Bijlage 15 en het recht op OCMW-steun. 4 april 2014. Geactualiseerd op 10 juli 2017. De bijlage 15 is een document dat door de gemeente in verschillende (verblijf)situaties wordt afgeleverd. Het recht op steun hangt af van welk vakje op de bijlage 15 is aangevinkt. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) publiceerde in maart 2014 op zijn.

4) recht op maatschappelijke integratie (RMI) = leefloon Toegekend door OCMW. Maatschappelijke dienstverlening (MATRAS) = bijstand aan personen Bv: budgetbegeleiding, poetshulp, gratis maaltijden => maatschappelijke dienstverlening naast het leefloon Bevoegdheid van de gemeenschappe Grafiek 4 Evolutie van het aandeel RMI'ers (leefloon + tewerkstellingsmaatregelen) (1999 - 2010) Grafiek 5 Evolutie van aandeel tewerkstellingsmaatregelen van een RMI ten opzicht Leefloon. De Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-Wet) bepaalt dat iedereen recht heeft op maatschappelijke integratie. Die maatschappelijke integratie kan bestaan uit tewerkstelling en/of leefloon. Het is het OCMW dat dit recht moet waarborgen. Voorwaarden

Artikel 18, 4 van de RMI-wet bepaalt echter dat het OCMW dat een aanvraag ontvangt, waarvoor het zich niet bevoegd acht, maar dat het dossier niet naar het bevoegde OCMW stuurt, de door de RMI-wet gestelde voorwaarden, het leefloon of de maatschappelijke integratie door tewerkstelling moet toekennen, zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de bevoegdheid ten. Als je geen of een laag inkomen hebt, kan je recht hebben op een (aanvullend) leefloon. Het is een onderdeel van het Recht op Maatschappelijke Integratie of RMI. Een leefloon is niet vrijblijvend, hier zijn voorwaarden aangekoppeld. We verwachten dat jij je inzet om, met onze hulp, opnieuw financieel onafhankelijk te worden Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW geeft, indien het leefloon niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet maar zich wel in een vergelijkbare situatie bevindt RMI-wet geeft de wetgever aan dat jongeren ^om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen, gestimuleerd [moeten] worden om het hoogste scholings- of opleidingsniveau te bereiken terwijl zij tijdens deze overgangsperiode het leefloon behouden, in zekere zin in het kader va Armoede is nooit alleen individueel of lokaal. Armoede is altijd structureel! 28.09.2020. De cijfers van de armoedebarometer in Denderleeuw komen hard binnen. De armoede stijgt niet alleen sterk, maar ook zeer snel. Op 10 jaar tijd veranderde Denderleeuw van een gemeente met een sterke, hogere middenklasse in een gemeente met sterke toenames.

Recht op maatschappelijke Integratie (RMI

Het bevoegde OCMW spreekt de sancties uit en ze kunnen desgevallend verder uitgevoerd worden door het OCMW dat naderhand bevoegd wordt en dit zolang de sanctie van toepassing is. 34 In geval van herhaling binnen een termijn van ten hoogste één jaar, kan de uitbetaling van het leefloon voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst. 33 Artikel 30, 2 van de RMI-wet. 34 Artikel. Cardinaels Hilde 7408082/090001 Toelage rmi:leefloon pers.nt.ingeschr.in rr met gpmi Leefloon 187.250,00 € 169.750,00 € 357.000,00 €100% subsidies: AR 6480082 verhoogde subsidie volgens de verhoogde kosten O Cardinaels Hilde 7408100/090001 Toelage rmi: 10% leefloon i.k.v. gpmi -25 j. (student Als je moet beroep doen op een leefloon van het OCMW is de wet voor het Recht op Maatschappelijk Integratie (RMI) van toepassing. Dat houdt in dat je de plicht hebt je maximaal in te spannen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Om dit te kunnen, stellen we drie instrumenten ter beschikking: tewerkstelling een leefloon Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet RMI Student RMI (leefloon) Nieuwe maatregelen voor asiel verstrenging voorwaarden voor gezinshereniging, opvoeren strijd tegen misbruik,) Wijziging bepaling leefloon met uitbreiding naar vluchtelingen Gestage groei studenten met leefloon Gewijzigde reglementering werkloosheidsuitkeringe

(Equivalent) leefloon POD Maatschappelijke Integrati

 1. Aantal personen met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van de totale bevolking, begin van het jaar. Het leefloon kadert in het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI), het equivalent leefloon in het Recht op Maatschappelijke Hulp (RMH)
 2. Maatschappelijke integratie Als je géén of onvoldoende inkomsten hebt, dan kan je recht hebben op een basisinkomen. Dit basisinkomen heet een leefloon. Het leefloon wordt voorzien in de wet van 26 mei 2002 betreffende de maatschappelijke integratie. Naast dit basisinkomen kan het OCMW nog andere vo..
 3. RMI-leefloon, maar kunnen wel een 'equivalent leefloon' krijgen. De bedragen zijn dezelfde als die van het leefloon. Voorwaarden Om recht te hebben op een equivalent leefloon moet u: 1. een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning 2
 4. imum. Tabel 15d: Nettobedragen leefloon van kracht vanaf 1 maart 2020 per maand per jaar Cat. 1 Samenwonende persoo

Hoeveel leefloon je maximaal krijgt, hangt af van je gezinssituatie: Je woont alleen: € 1 004,37 per maand. Wanneer je alleen woont en geen minderjarig kind ten laste hebt. Je woont samen: € 669,58 per maand. Je woont samen met iemand waarmee je een gezin vormt. Dat hoeft geen partner te zijn Heb je geen inkomen (niet uit tewerkstelling en niet via een uitkering) en geen werk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een leefloon aanvragen. Het leefloon vervangt sinds 2002 het bestaansminimum en komt voort uit het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI). Het recht op maatschappelijke integratie kan onde.. Steun vreemdelingen Wat is een equivalent leefloon? Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet 23.12.2018 - Inleiding: Marjolijn De Wilde (UAntwerpen) onderzocht tijdens haar doctoraat het recht op leefloon in Vlaanderen. De RMI-wet die het recht op leefloon regelt, is in een aantal opzichten vaag. OCMW's en bij uitbreiding sociaal werkers krijgen het mandaat om voorwaarden zoals 'werkbereidheid' lokaal te interpreteren OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS code: 31022 Jaarrekening 2017 Bijlagen Inhoudsopgave Proef- en saldibalans 01/01/2017 Proef- en saldibalans 31/12/2017 Controletabellen van de leningen Overzicht. Nadere informatie. Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 05/11/2018

Versnick wil daarom een extra voorwaarde voor het verkrijgen van leefloon. Volgens de RMI-wet dient iemand die financiële steun ontvangt, te voldoen aan een aantal voorwaarden zoals werkbereid. Maatschappelijke Integratie RMI - Leefloon 22 Sociale voordelen: kinderbijslag, geboortepremie,... 23 3.Je hebt recht op een inkomen en sociale zekerheid 25 Kinderbijslag 25 Onderhoudsgeld bij relatiebreuk 25 Werkloosheid 26 Faillissement 28 Beroepsziekte - Arbeidsongeval 28 Oorlogsstatuten 2 Een opvallend cijfer, druk gedeeld door politici van Vlaams Belang: 73,5 procent van de federale OCMW-steun zou gaan naar 'vreemdelingen'. Nu blijkt dit gebaseerd op een rekenfout van de bevoegde.

Recht op Maatschappelijke Integratie Wet van 26 mei 2002

Equivalent leefloon. Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet. De aanvraag kan ingediend worden bij het OCMW van de gemeente waar de hulpvrager. Leefloon (Recht op maatschappelijke integratie) Leefloon (RMI) Contactinformatie. OCMW - sociale dienst. Graethempoort 3A. 3840 Borgloon. Belgi. Het RMI gaat verder dan de zuiver financiële bijstand van het bestaansminimum: het RMI streeft naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: tewerkstelling (oa. in het kader van artikel 60§7), een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI), al dan niet. Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet. Voorwaarden. werkelijke verblijfplaats in België hebben

RMI (recht op maatschappelijke integratie) onder de vorm van leefloon. Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen, dat leefloon heet. Om dit te kunnen krijgen, moet je voldoen aan de voorwaarden volgens de RMI-wet (bv. nationaliteit, verblijfplaats,. Aanpassingen Leefloon. De aanpassingen in het kader van de hervormingen rond tijdelijke tewerkstellingen, hebben impact op diverse aspecten (beslissingen, terugvorderingen, afpunten terugbetalingen) binnen Leefloon (RMI). Beslissingen toekenning, herziening of verlenging Leefloon Tewerkstelling Artikel 60§ De RMI-wet garandeert een leefloon, maar heeft hierbuiten nog een groot hulpmiddel in het traject naar maatschappelijke integratie genaamd het GPMI, het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. In dit GPMI wordt het hulpverleningstraject uitgeschreven en gecontractualiseerd leefloon ontvangen (Overheidsdienst maatschappelijke integratie, 2007). Ook al is de RMI-wetgeving (Recht op Maatschappelijk Integratie) voor alle OCMW's in België hetzelfde, toch zijn de resultaten in de cijfers dit niet. We vermoeden dat er een verschil is in het omgaan met de Leefloonwet door de sociaal werkers. De sociaa - gerechtigden op RMI-leefloon of financiële steun equivalent leefloon, - personen in schuldhulpverlening, - personen die regelmatig financiële steun ontvangen van het OCMW (bv. huursubsidie), - individuele situaties na toekenning door het BCSD, - bewoners van een woonzorgcentrum voor wie het OCMW van Retie de lasten draagt

Personen die een (opleg) RMI/leefloon of (opleg) steun vreemdelingen equivalent leefloon genieten, kunnen via art.60§7 tewerkgesteld worden. Dit kadert binnen een traject Tijdelijke WerkErvaring (TWE) met duurtijd van 2 jaar (Het leefloon in België zit nog steeds rond de Europese armoedegrens. Vanaf mei 2011 bedraagt die 503,39 euro/maand voor een samenwonende, 755,08 euro/maand voor een alleenstaande en 1006,78 euro/maand voor een persoon met gezin ten laste). Mensen ouder dan 25 jaar hebben recht op leefloon en eventueel een (toeleiding naar) werk en GPMI

Berekening van de bestaansmiddelen Primaboo

geen beletsel voor het leefloon; het verschoont eiseres voor haar afwezigheid op de intakegesprekken bij Open School, eind augustus. Art. 3-5° RMI-wet stelt als één der voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is elektronisch doorgeven RMI/leefloon mindermobielencentrale: regelen van ritten en contacten met chauffeurs, onder supervisie van de verantwoordelijke maatschappelijk werker ondersteuning bieden bij het opmaken/updaten van publicaties contactpersoon SOKA. Thuisdiensten (administratieve) ondersteuning en facturati # dossiers RMI - leefloon 1.070 1.020 1.051 1.061 10 1,0% Bedrag RMI (EUR) 4.034.864 4.112.322 4.058.478 3.937.006 -121.472 -3,0% # dossiers Wet 65 - equivalent leefloon 654 537 418 324 -94 -22,5% Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon 2.739.244 2.008.537 1.444.662 -563.875 -28,1% # dossiers Wet 65 - medische kosten 548 569 439 241 -198 -45,1 Leefloon is financiële hulp wanneer je inkomen lager is dan onderstaande bedragen. Je moet daarnaast ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je recht hebt op een leefloon. Momenteel (vanaf 1 maart 2020) bedraagt het leefloon: Samenwonenden: € 639,27 per maand Alleenstaanden: € 958,91 per maand Voor een persoon met min..

Leefloon Vlaanderen

0900-00 Toelagen RMI : leefloon € 38.500,00 € +27.500,00 € 66.000,00 0946-00 Opbrengsten uit maaltijden € 100.000,00 € -100.000,00 € 0,00 0946-00 Opbrengsten uit maaltijden € +100.000,00 € 100.000,00 0948-01 Opbrengsten uit dienstencheques € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,0 tot stabilisatie op. In 2010 ontving ongeveer twee procent van de 25 tot 64-jarigen een leefloon. Voor de jongeren (18-24 jaar) was er echter een continue stijging van het aandeel met leefloon in de bevolking in de periode 2001 tot 2010: het aandeel leefloongerechtigden in België van 18 tot 24 jaa Equivalent leefloon. Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet Verhoging leefloon vanaf 1 januari 2020 ten gevolge van een welvaartsaanpassing. Vanaf 1 januari 2020 worden de bedragen voor het leefloon als volgt verhoogd: Naar aanleiding van deze verhoging werden de bedragen door ons aangepast in de parameters en bij u opgeladen voor zowel Leefloon als Equivalent Leefloon (RMI) (wet van 26 mei 2002). Dit recht garandeert in principe aan ieder die behoeftig is ofwel werk, ofwel een leefloon. Het is de taak van de OCMW's om na te gaan wie aan de voorwaarden voor het RMI voldoet, en hoe dit in de praktijk het best ingevuld wordt (wie wordt begeleidt naar werk, in welke vorm,)

De installatiepremie in het kader van de RMI-wet Primaboo

Samenvatting - compleet - Sociaal recht kdg, academiejaar

Welko

N° RMI (leefloon) N° geholpen personen (alle vormen van bijstand) Aantal (n°) betekenin-gen per jaar Bedrag RMI voor alleen-staanden Dotatie vd gemeente in €/ inw - budget Bevolking op 1 januari 2013 1527 1524 4166 8218 801,34 € 185,51 80.487 2014 1565 1653 4344 9314 817,36 € 188,61 80.88 Het recht op maatschappelijke integratie (RMI) kan toegekend worden onder volgende vormen: Tewerkstelling; Een geïndividualiseerd project maatschappelijk integratie (GPMI), dit is bovendien verplicht voor jongeren beneden 25 jaar; Een leefloon in afwachting van tewerkstelling of een GPM De doelgroep zijn mensen die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden tot het bekomen van leefloon (RMI) of equivalent leefloon.. Het OCMW van Ronse kan instaan voor ongeveer een zestigtal mensen die tewerkgesteld kunnen worden in het kader van artikel 60§7 van de OCMW-wet RMI/leefloon en financiële bijstand Zorgverlening Onderhoudsplicht Dossierbeheer Onthaal Sociaal Huis verenigingen sociaal huis hoofdmaatschappelijk werker: Ann Bursens beleidsondersteuning Bestuurssecretaris jurist: Sandra Denoo Bestuurssecretaris Conny Beyaert . KCVS - EUROPA Gent - 06.02.2014 . Factsheets over de OCMW-dienstverlening. Download de factsheets hieronder. Terug. Daarom ontwikkelden we heel wat factsheets voor de (nieuwe) leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Deze factsheets bundelen belangrijke begrippen om snel wegwijs te worden in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen

Recht op maatschappelijke integratie (RMI) - PDF Gratis

Voor verdere info over het leefloon, zie de fiche Leefloon van de studiedienst van de Vlaamse regering en de interessante brochure van het OCMW-Mechelen met alle info over het leefloon: leefloon voor de RMI, wie Recht heeft op Maatschappelijke Integratie, dus wie ingeschreven is in het bevolkingsregister, en equivalent-leefloon, in bedrag hetzelfde als het leefloon, voor wie recht heeft op het. 26 MEI 2002. - Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Art. 26. Het leefloon door een centrum uitgekeerd met toepassing van deze wet wordt krachtens een eigen recht door dit centrum verhaald, binnen de grenzen, onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Koning, op de onderhoudsplichtigen bedoeld in artikel 4, § 1, alsook de onderhoudsplichtigen bedoeld in artikel. Weer wat OCMW-gerelateerde commotie. De Tijd, en in hun zog enkele andere kranten, berichtten namelijk over het feit dat een kwart van de leeflonen onder voorwaarden worden toegekend. Wat natuurlijk uitnodigt om te constateren dat 75% blijkbaar zomaar wordt uitgedeeld. Het leefloon valt onder het 'recht op maatschappelijke integratie' of RMI Als je het leefloon gaat afpakken, Volgens de rechtbank kunnen OCMW's geen bijkomende voorwaarden opleggen, dan de voorwaarden vastgelegd in de RMI-wet (Recht op Maatschappelijke Integratie)

Recht op maatschappelijke integratie - Nazaret

Nieuw-Gentbrugge Dinsdag 14/02/17 gingen we op buurtonderzoek in Nieuw-Gentbrugge. Ik bekijk de buurt vanuit de rol van een jonge dertiger met kindjes die in de wijk woont. Gentbrugge in cijfers Oppervlakte OPPERVLAKTE (IN KM²) - Oppervlakte (in km²) Wijk Gentbrugge 4,72 Gent 157,96 Bebouwingsgraad BEBOUWINGSGRAAD - 2014 Bebouwingsgraad Wijk Gentbrugge 9,6 Gent 12,9 Bevolkingsdichtheid. Bron: Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 14 februari 2020 Zie ook Het leefloon is dus een van de vormen van het RMI. Het vervangt het gewezen bestaansminimum. Net zoals het bestaansminimum is het leefloon een zuiver financiële bijstand 5.2.1 Recht op Maatschappelijke Integratie - RMI: leefloon Wettelijk kader De wetgeving omschrijft dat het recht op maat-schappelijke integratie (RMI) gewaarborgd kan worden door ofwel een tewerkstelling ofwel een toekenning van een leefloon(al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd Zandvoordproject voor maatschappelijke integratie. Leefloon. Wanneer je geen of een te laag inkomen hebt, kan je maandelijks een minimuminkomen aanvragen. Hulp bij schulden. Krijg ondersteuning bij de aanpak van schulden. Voorschot op je uitkering. Heb je recht op een uitkering, maar heb je dat geld (nog) niet gekregen De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 elementen: 1. De beleidsnota-> Doelstellingenrealisatie + kengetallen reguliere werking 2. De financiële nota-> Financieel verslag bij de jaarrekening 2016

Leefloon: recht op maatschappelijke integratie - OCM

Berekening van het leefloon en maatschappelijke integratie. 16-12-2021. PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt. Deze vorming schetst het kader van de RMI-wet (wet van 26 mei 2002) en de recentste wijzigingen en geeft de maatschappelijk werker inzichten in de structuur en de toepassing van de wetgeving February 13, 2017. hugobiets. In Tongeren waren er in 2015 maandelijks gemiddeld 192 personen met een leefloon (164 RMI en 28 wet '65 (vreemdelingen)). In 2016 was het maandelijks gemiddelde 196 (166 RMI en 30 wet '65). Een stijging van 2% van 2015 naar 2016 voor Tongeren RMI-begunstigden en een steeds hogere gemeentedotatie De OCMW's zien hun uitgaven voor het leefloon elk jaar toenemen. Sinds het begin van de economische en financiële crisis van 2008 is het aantal leefloners voort­ durend gestegen in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is het aantal lichtjes gedaald tussen 2011 en 2012 en daarn Spread the loveGedeeltelijk en volledig leefloon per leeftijd en gewest en in de gemeenten 0,9% van de inwoners in België betrekt z'n inkomen uit het leefloon, 30% daarvan krijgt gedeeltelijk leefloon, vooral tussen 15 en 25 jaar, is leefloon voor studenten een moderne studiebeurs geworden? Van de 96.130 leefloners woont 44.976 in het Waalse gewest, [

Als een student onterecht leefloon heeft ontvangen, vordert het OCMW enkel van de student terug en niet van zijn ouders. De wet (art. 24 § 2 RMI-wet) voorziet dat we in het geval dat hij inkomsten had die hij niet aangaf, enkel van de betrokkene (de cliënt) kunnen terugvorderen. Geert Versnick voorzitte Financiële en materiële hulpverlening financiële en materiële hulpverlening samenvatting inhoudsopgave inleiding situering bevoegde overheid de kruispuntbank e

OCMW_VB ü90ü-üü 7408000 Toelagen RMI : leefloon € 1ll 770,97 ACT-14 ü946-üü 7C)ü5001 Opbrengsten uit maaltijden aan huis € 79 043,60 ACT-15 0948-00 702ü000 Opbrengsten prestaties poetsdienst aan huis € 59 827,89 OCMW_VB 09üü-00 74ü8üü1 Toelagen RMI: art 60.7 + sociaal econ. initiatief € 36 975,5 Kengetallen reguliere werking: Sociale dienst 1.070 1.020 1.051 1.061 1.048 654 537 418 324 279 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2011 2012 2013 2014 2015 # dossiers RMI. OCMW Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of 'GDPR') Provincie WEST-VLAANDEREN Arrondissement KORTRIJK NIS: 34009 OCMW DEERLIJK Vercruysse de Solartstraat 22 8540 Deerlijk Algemeen directeur Hans Pieper Maatschappelijke Integratie RMI - Leefloon Sociale dienst - Sociaal Huis Mechelen Recht op maatschappelijke integratie - leefloon - financiële steun: voorschotten op.

Nationaliteitsvoorwaarde Agentschap Integratie en

Factsheets BCSD | CEBUDWorkshop VVSG – team Sociale Zaken