Home

1 Petrus 2

1 Petrus 2. 1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; 2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2:2 de zuivere melk van het Woord - Of: de redelijke, zuivere melk. Het woordje dierbaar had in de 17e eeuw een ietwat andere lading dan nu. We moeten tegenwoordig meer denken aan het woordje duur 1 Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. 2 Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. 3 Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. 4 En ga naar Jezus toe

1 Petrus 2 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Preek over 1 Petrus 2:4-5 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus 24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 2 ». Statenvertaling online - bijbel en kunst Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. 2 Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. 3 Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten. 4. Icon--caret-down 1 Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel! 2 Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws Petrus groet de christenen. 1 1-2 Dit is een brief van Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de christenen die tussen de ongelovigen wonen, in de provincies Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. God heeft jullie uitgekozen als zijn volk, en zijn Geest heeft jullie heilig gemaakt

HSV - 1 Petrus 2 - De eerste algemene brief van de apostel

1 Petrus 2:11-3:16 (NBV) De goede levenswandel 11Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden to schriftlezing 1 Petrus 2:11-25. zingen Psalm 141:1,3,6. verkondiging deze richt zich met name op vers 18-25. Gemeente van Jezus Christus, Eén van de aangrijpendste films die ik de laatste jaren zag, is 12 Years a Slave. Die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over Solomon Northup, een vrije zwarte man uit New York, ergens midden in de 19 e. Bijbelstudie: 1 Petrus 2: 1-10 Geliefde zusters en broeders, De vraag die ons hier vanavond samen brengt, is de vraag: wie zijn wij ten diepste? Of anders gezegd: wat is onze identiteit? Als we het hebben over onze visie en missie dan is dat aan de orde. Wie zijn we? Je kunt je natuurlijk afvragen of dat een vraag is, die we op dit moment moete

Perus Lind De eerste brief van Petrus. 2 Ontdoe je dus van alle slechtheid, a bedrog, huichelarij, jaloezie * en achterklap. 2 Ontwikkel als pasgeboren baby's b een verlangen naar de zuivere * melk van het woord De eerste brief van Petrus. 2 Ontdoe je dus van alle slechtheid, + bedrog, huichelarij, jaloezie * en achterklap. 2 Ontwikkel als pasgeboren baby's + een verlangen naar de zuivere * melk van het woord. Dan zullen jullie door middel daarvan groeien en redding bereiken, + 3 als jullie tenminste hebben geproefd * dat de Heer goed is De druivenplukkers van al deze domeinen wachten gezamenlijk op de meest gunstige weersomstandigheden waarna zij allen naar de Château Petrus wijngaard trekken en binnen 1 à 2 dagen de oogst binnenhalen. De gemiddelde jaarproductie is slechts 2.500 kisten van 12 flessen - eigenlijk veel te weinig voor de vraag naar deze wijnen

1 Petrus 2: 19-21: Lijden als roeping. Posted on 4 juli 2016 by Henk van Veen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dia 1. Twee zondagen geleden ging het over het leven als christen als offer. We kwamen erachter dat God niet allereerst dingen vraagt, spullen, of. van allerlei als prestaties, maar dat Hij graag ziet dat wij onszelf, ons hart Door Zijn striemen bent u genezen. 1 Petrus 2:24 (HSV De tekst kunt u vinden in 1 Petrus 2 vers 24, waar wij lezen: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. Het gaat in deze tekst over: Christus de Zondendrager. Wij letten op: 1. Christus' sterven voor de zonde En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 1 Petrus 2:2 - NBV. Pasgeboren baby's verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered

Gerwin Pruijssen Pagina 5 van 8 preektekst: 1 Petrus 2,11 Omdat we op ons paspoort staat dat we burgers vd hemel zijn, we zijn door Jezus' gekocht en zijn nu kinderen vd hemel - en hoe dat leven eruit zien, zien we in punt 2. [tussenzang: Psalm 119,7] 2 2 Petrus 1. 1 De apostel Petrus, na het opschrift en de groetenis, 3 Verhaalt eerst hoe overgrote genade en weldaden God aan de gelovige Joden bewezen heeft tot hun zaligheid. 5 Waarom hij hen vermaant in het geloof en de godzaligheid meer en meer toe te nemen, en bij het geloof te voegen ook andere deugden. 8 Lerende dat zij alsdan recht. 1 Petrus 2. 2:1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; Literatuur: Bijbelstudies De betekenis van de wedergeboorte Preken Gebed (Deel 2) (2) Bijbelstudies Waarom de noodzaak van de heilige Geest? Boekje 1 Petrus. 2 Sobun, tapu nanga ala takrudu+ èn nanga ala bedrigifasi. No hoigri moro, no dyarusu moro èn no taki nowan ogri moro fu trawan.+ 2 Neleki fa nyunyun pikin+ e angri fu dringi soifri merki,+ na so un musu angri fu a wortu fu Gado, so taki dati kan yepi unu fu gro èn kisi frulusu.+ 3 Ma dati o pasa soso te unu ondrofeni taki Masra bun.+ 4 Te unu e kon na en di de wan libilibi ston+. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus [

1 Petrus 2 - BasisBijbe

1.Petrus 2 Lutherbibel 2017 Das neue Gottesvolk 1 So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede 2 und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, 3 da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 4 Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den. (1 Petrus 2,9) Iedere christen is een priester. Dat zegt Petrus in zijn brief. Dat is misschien even wennen. Priester-zijn staat ver bij ons vandaan. Als je het woord priester googelt, vertelt Wikepedia je dat een priester in allerlei godsdiensten tegenkomt en dan een soort tussenpersoon is tussen God of de goden en gewone mensen

Een preek over 'Serie 1 Petrus #2: Geloof dat op God gericht is (1 Petrus 1:13-25)'. Spreker: Jacques Brun 1 1 Petrus 2:11-17 Die laatste woorden 'eert de keizer' worden in de HSV vertaald met 'eert de koning'. Blijkbaar zijn beide vertalingen mogelijk. Dat komt dan wel mooi uit. Ik ga gewoon stap voor stap door deze 1e Petrusbrief en net nu deze week ons land een nieuwe koning heeft gekregen worden we vanuit de bijbel opgeroepen de koning. Gerwin Pruijssen Pagina 1 van 8 preektekst: 1 Petrus 2,4-10 Liturgie en preek 1 Petrus 2,4-10 -GKv te Loppersum, 23-01-2011, 09.00u -GKv te Westeremden, 23-01-2011, 10.45u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet Aanbidding: -LB 447,1.3-5 (graag op melodie van LB 446) (staan

1 Petrus 2 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. 1 Petrus 1:1-12 Leven als vreemdeling In de brief wordt een aantal keer gezegd dat de gelovigen aan wie de brief gericht is, leven als vreemdelingen (o.a. 1:1, 1:17 en 2:11). Het thema 'leven als vreemdeling' komt vaker terug in de bijbel. Lees Hebr. 11:8-16 en 1 Kron. 29:14-16 (lees het hele hoofdstuk om de context goed te kunnen begrijpen!
 2. 1 Verrijk je geloof! (Geloven met Petrus 1) Preek over 2 Petrus 1:5 (ds. Jos Douma) Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken Als ik aan Petrus denk, zie ik een impulsieve en emotionele man voor me: iemand die hee
 3. 2 Petrus 2. Waarschuwing tegen bedriegers 1 Maar er waren vroeger ook leugen-profeten bij het volk. En ook bij jullie zullen er zulke bedriegers komen. Zij willen jullie verkeerde dingen leren. Ze leren jullie leugens, die slecht voor jullie zijn
 4. Tweede brief van Petrus. 7e-eeuws Koptisch perkament met aan de rechterkant 2 Petrus 2, 4-5 en 7-9. Gevonden in het Witte Klooster. De Tweede brief van Petrus (vaak kortweg 2 Petrus genoemd) behoort tot de algemene of katholieke brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. De brief werd geschreven in het Koinè - Grieks
 5. Johannes 19: 1 Petrus 2 : 24 . Johannes 19. 17. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 18. Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden. 19
 6. 1 Petrus. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus. Inleiding op 1 Petrus. 1 Petrus 1 (nog aanvullen). 1 Petrus 2 (nog aanvullen). 1 Petrus 3. 1 Petrus 4. 1 Petrus 5 (nog aanvullen). Comments are closed

1 Petrus 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. 1 Petrus 1:1-22 2:17 De levende steen vragenbespreking. Prof. dr. Willem J. Ouweneel. De brieven van Petrus 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr.Willem J. Ouweneel Seizoen 2008-2009. Audio Player
 2. http:www.uitgeverijdaniel.nl 7 1 Petrus 4 186 Vroeger en nu | verzen 1-9 186 Elkaar dienen als goede rentmeesters | verzen 10-13 193 Het oordeel begint bij het huis van God | verzen 14-19 198 1 Petrus 5 203 Zorg om de kudde | verzen 1-5 203 De God van alle genade | verzen 6-14 209 De tweede brief van Petrus 217 Inleiding 217 2 Petrus 1 219 Aanhef en zegenwens | verzen 1-2 21
 3. De preek over Petrus 2:18-25. Stel je eens voor. Als je zo thuiskomt is het Groningse gas op. Je huis is koud en je kunt niet koken. De elektriciteit is uitgevallen. En de tank van je auto is leeg en er is geen brandstof meer te krijgen. Dat alles is misschien heel goed voor het klimaat, maar het is nu nog ondenkbaar dat wij in een wereld.
 4. De gemeente wordt nogal belasterd - als misdadigers! Dus komt het er op aan een leven te leiden dat goed is, met als bron: God die goed is. Misschien gaan de..
 5. 2 Petrus. De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome. Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling.
 6. Prekenserie over 1 Petrus (preek 2 van 5)Preek van ds. Johan Harmann

TB (1974) ©. SABDAweb 1Ptr 2:2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni w dan yang rohani 1 , supaya olehnya kamu bertumbuh x dan beroleh keselamatan, . AYT (2018): Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatanmu 1 Petrus 2 Dutch Staten Vertaling. 1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; 2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is zingen Gezang 173:1,3,5. Voorganger: Behoed mij, God, ik schuil bij U. Allen: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. zingen Psalm 71:1,8. gebed. schriftlezing 1 Petrus 2:18-25. zingen Gezang 328:1. overdenking Gistermorgen in de kerk 1 Petrus 2:9-10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu.

1 Petrus 2 NBG51 Bijbel YouVersion - Bibl

 1. Vragen bij 1 Petrus 1:1-12 1) Als je gelooft, ben je in deze wereld een vreemdeling, zegt Petrus (vers 1). Op welke manier merk jij dat je een vreemdeling bent in jouw omgeving omdat je gelooft in Jezus? 2) Als je gelooft, is er een verandering in je leven gekomen. Je bent dan, schrijft Petrus
 2. Op één lijn met Christus. Preek 1 Petrus 1: 2 en 3. Posted on March 4, 2015 by Matthijs Haak. Preek gehouden in de 40dagentijd 2015, maart 2015 te Delfshaven. Voorbeeldliturgie: zie hieronder. De preek maakt onderdeel uit van een prekenserie 1 Petrus. Gemeente van de gekruisigde Jezus
 3. 1 Petrus. Lees de Bijbel gratis online. De Studiebijbel (NWT) bevat kruisverwijzingen, kaarten en een nauwkeurig Bijbels woordenboek
11 Bibelverse über die Wiedergeburt - DailyVerses

1 Petrus 2:21 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

1 Petrus 2 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABD

Jupiter from Voyager 1 - Polaris — Cargo example design

Château Pétrus is eigendom van de familie Moueix en is gelegen in Pomerol (Bordeaux). Château Pétrus maakt de beroemdste merlot-wijn ter wereld! De wijngaard is met haar 11, 4 | 1 Petrus 2:13-25 | In het voetspoor van Jezus | Jacques Brunt - Jacques Brunt Het deel over 1 en 2 Petrus en Judas is verzorgd door dr. E. de Vries, tot 1998 universitair docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij schreef eerder de commentaar op Jakobus in deze serie 2 Petrus 1:1-21. God beter leren kennen en weten wat Hij wil. 1 Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus

2 Petrus 1. 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; Literatuur Hoofdstuk 1 . Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die. Mijn training-schema is HIER te krijgen: https://www.boekenbestellen.nl/ePUB/het-dagboek-van-een-onderbroekenmodel/38079De eerste aflevering van de 6-delige.

1 Petrus 2 (disingkat 1Pet 2) adalah bagian dari Surat Petrus yang Pertama dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Digubah oleh Simon Petrus, salah satu dari Keduabelas Rasul pertama Yesus Kristus. Berisi pengajaran mengenai teladan Kristus Welkom bij ETS-online 2020-2021. Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken

The Words and Teachings of our Lord Jesus Christ - Part 1

Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen Vragen bij 1 Petrus 3:13-22. Als uzelf het goede in praktijk brengt, dan hoef je niet bang te zijn wanneer een ander u slecht bejegent (vers 13). Het gaat er dan niet om, dat u dan niet slecht behandeld kunt worden, maar dat die slechte bejegening u ten diepste niet raakt, omdat Christus u daarvoor beschermt

HSV - 2 Petrus 2 - De tweede algemene brief van de apostel

De Levende Steen en de levende stenen - Jos Doum

1 Petrus 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

1 Petrus 2:18-25 Christelijke asser­ tiviteit 20 zaterdag 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig 21 zondag 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 22 maandag 1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen 23 dinsdag 1 Petrus 4:12-19 Vuurproef 24 woensdag 1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder 25 donderdag Psalm 38 Roep om hulp 26 vrijdag 2 Petrus 1:1-11. Nieuwe testament. Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en Powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen 2 Petrus 1 Het Boek (HTB) God beter leren kennen en weten wat Hij wil. 1 Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus

2 Petrus 2 (NBV) - EO

2 Petrus 2 . 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig v 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden Khotbah Eksposisi Surat 1 Petrus. 1 Petrus 1:1-2. 1 Petrus 1:3-12. 1 Petrus 1:13-25. 1 Petrus 2:1-3. 1 Petrus 2:4-5. 1 Petrus 2:6-8. 1 Petrus 2:9-10 1 Petrus 2:9-12 (1983/92-Vertaling): Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moe

Vintage Bordeaux Wines from Finest & Rarest

1 Petrus 2 HTB Bijbel YouVersion - Bibl

Hartelijk dank voor je vraag naar aanleiding van 1 Petrus 3:18-20. Ik wil dit vers voor vers behandelen. In de eerste plaats vers 18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest 1 Petrus 2: 11-17 en 3:8-18 Goed leven in een vijandige omgeving. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat religie in onze samenleving in toenemende mate als een vreemd element wordt beschouwd. In een heel reeks politieke debatten en wetsvoorstellen werd wel duidelijk dat een groeiende groep mensen in ons land steeds minder.

1 Petrus 2 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

1 petrus 2:23 afr83 Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel. AFR83: Afrikaans 198 Preek 2 Petrus 1:16-21 - Schildwolde, 16 augustus 2015 - Kees van Dusseldorp Liturgie: Votum en groet Ps.119:13,14,15 Wetslezing Opw.366 Gebe 1 Petrus 2:24. Deel. Vorige. Volgende. Laatste nieuws. Rob Favier terug in de Nederlandse Gospel Top 10. 2 juli 2021 'Zonder christelijke regeringspartij wordt christelijk onderwijs in korte tijd afgeschaft' 1 juli 2021. Don Ceder (CU) over Keti Koti: Excuses zijn belangrijk,. Petrus in het land zie je iedere zaterdag om 17.10 uur op NPO 2. In 'Petrus in het land' maken we kennis met lokale kerkgemeenschappen in Nederland. We ontmoeten inspirerende voorgangers, ontdekken de verhalen van bijzondere kerkgebouwen en zien hoe kerkleden in de praktijk hun geloof handen en voeten geven. Elke uitzending wordt afgesloten. 1 Petrus 2:9. Deel. Vorige. Volgende. Laatste nieuws. Rob Favier terug in de Nederlandse Gospel Top 10. 2 juli 2021 'Zonder christelijke regeringspartij wordt christelijk onderwijs in korte tijd afgeschaft' 1 juli 2021. Don Ceder (CU) over Keti Koti: Excuses zijn belangrijk,.

Video:

Pietro d'Abano - Wikipedia

Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november

Hoofdstuk 2 1 Zo werden hemel en aarde voltooid met heel hun heir. 2 En toen God op de zevende dag het werk had voltooid, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij had gedaan. 3 God zegende de zevende dag, en verklaarde die heilig, omdat God toen rustte van al het werk, dat Hij geschapen en tot stand had gebracht But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light Hoofdstuk 1 van de tweede brief van de apostel Petrus bevat: Opschrift en heilbede (1,1-2) De Christelijke roeping (1,3-21) DE TWEEDE ALGEMENE BRIEF VAN DEN APOSTEL PETRUS Opschrift en heilbede 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze 2 Petrus 1:20-21. Vanmiddag wil ik het eens met u over dat wonderlijke boek hebben dat we allemaal op onze eigen manier kennen, maar dat ons allemaal ook boven de pet gaat: de bijbel. Een beetje naar aanleiding van de gemeentevergadering van vorige week, maar meer ook niet. Wat meer een rol speelt is iets wat me de laatste maanden begint op te.

Psalm 19:2 | DagelijkseBroodkruimelsBiografie van een unieke militair | 06 | DefensiekrantJesus am Wasser - Malvorlagen Neues Testament

AlamatTema1 Petrus 1:1-2 (1)「Kepastian Identitas - Dipilih adalah Terserak」1 Petrus 1:1-2 (2)「Kesalahan Terdahulu sebagai Pelajaran, Menakutkankah?」1 Petrus 1:3-5 (1)「Lahir Baru selalu Dihayati saat dalam Aniaya」1 Petrus 1:3-5 (2)「Mengikuti Kebiasaan atau Memahami ulang (Reinterpretation)」1 Petrus 1:3-5 (3)「Pada Saat yang Sama, Menantikan Tuhan, juga Bekerja Sekuat Tenaga. Daedalus lanceert de nieuwe reeks Een Paus in de Geschiedenis die in het verlengde ligt van Zij Schreven Geschiedenis.Elk album is een compleet verhaal over een roemrijke of belangrijke paus in de katholieke geschiedenis. Elk album is het werk van telkens andere auteurs en achterin zit een historisch dossier Elke zondag Ochtenddienst: 9:30u Middagdienst: 16:30u Contact: 0651661055 Meer informatie; Routebeschrijvin