Home

Johannes 14 Statenvertaling

Johannes 14. 1 Christus vertroost Zijn discipelen over Zijn weggaan tot den Vader, dewijl Hij ging om hun in Zijns Vaders huis woonplaats te bereiden. 5 Verklaart aan Thomas dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. 7 En aan Filippus, dat wie Hem ziet, den Vader ziet. 12 Belooft hun dat zij grote wonderwerken zullen doen, en verkrijgen wat. 14. Christus vertroost Zijn discipelen. 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, Joh. 12:26 HET HEILIG EVANGELIE, naar de beschrijving van * JOHANNES HOOFDSTUK 14. 1 Christus vertroost Zijn discipelen over Zijn weggaan tot den Vader, dewijl Hij ging om hun in Zijns Vaders huis woonplaats te bereiden. 5 Verklaart aan Thomas dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. 7 En aan Filippus, dat wie Hem ziet, den Vader ziet. 12 Belooft hun dat zij grote wonderwerken zullen doen, en. Johannes 14 - Griekse tekst en Statenvertaling. Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw

Christelijke e-card met Johannes 14:27 (SV)

Johannes 14 - Statenvertaling met kanttekeninge

Synopsis van de vier evangelien : Mattheus, Markus, Lukas

HSV - Johannes 14 - Herziene Statenvertalin

 1. 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u
 2. 14. Het Lam met de honderd vier en veertig duizend op den berg Sion. 1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem Openb. 7:4. honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.. 2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als Openb. 1:15. een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag
 3. Johannes 14:15. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. wet liefde Jezus. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Johannes 14:16. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn
 4. Johannes 1. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 De Persoon van Christus wordt beschreven, dat Hij is het eeuwige Woord Gods, ware God, Schepper aller dingen, het Leven en Licht der mensen, voornamelijk dergenen die in Hem geloven. 14 En dat dit Woord is vlees geworden. 15 Johannes de Doper geeft getuigenis van de waardigheid van Zijn Persoon en.
 5. Johannes 17. 1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U.
 6. Johannes 14:8-17; Johannes 14:25-27 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Johannes 3. 1 Christus onderwijst Nicodemus van de noodzakelijkheid en manier der wedergeboorte. 9 Bestraffende in dezen zijn onwetendheid. 14 Leert door het voorbeeld van de metalen slang, dat Hij moest verhoogd worden, om allen die in Hem geloven, zalig te maken. 18 En dat degenen die in Hem niet geloven, verdoemd worden. 22 Christus en. Johannes 14:13-14; Johannes 14:16; Johannes 14:23 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken Johannes 19. 1. Toen nam Pilatus 1) dan Jezus, en geselde Hem. 2) 2. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om; 3) 3. En zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij gaven Hem kinnebakslagen Johannes 6. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus spijzigt met vijf broden en twee vissen vijfduizend mannen. 14 Die Hem daarover tot een koning willen maken, maar Hij ontwijkt hen. 16 Wandelt in den nacht op de zee, en komt tot Zijn discipelen in het schip. 22 Wordt van de schare gezocht, en te Kapernaüm gevonden. 26 Welke Hij vermaant te.

Op zondag 11 juli 2021 was Johannes 14:6 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Kanttekeningen 1 Johannes 1. 1) van den beginne was, Namelijk der schepping, dat is van alle eeuwigheid; zie Micha 5:1; Joh. 1:1; waarmede de Goddelijke natuur van Christus beschreven wordt; gelijk met de volgende woorden zijn menselijke natuur, naar welke hij gehoord, gezien en getast is, en in welke hij ook door wonderen en anderszins zijn. 28 Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Vers 36; Jes. 53:5, 7 Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 30 Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik

14) geen antwoord. Van dit en dergelijk stilzwijgen geeft Christus reden; Luk. 22:67,68. 15) tegen Mij, indien; Markus zegt, Mark. 15:25, dat het de derde ure was, als Christus gekruisigd werd, en Johannes zegt hier dat het omtrent de zesde ure was, als Hij voor de Joden voortgebracht werd, eer Hij nog van Pilatus ter dood veroordeeld was Johannes 16Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 16. Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes. HSV. 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2. Joh. 9:22, 34; 12:42. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 4. De Samaritaanse vrouw. 1 Als dan de Heere verstond, dat de farizeeën gehoord hadden, dat Jezus Joh. 3:26. meer discipelen maakte en doopte dan Johannes;. 2 (Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn discipelen),. 3 Zo verliet Hij Judéa, en ging wederom heen naar Galiléa.. 4 En Hij moest door Samaria gaan.. 5 Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij Gen. 33:19 Dat is, Johannes. Zie Joh. 21:20,24. 11) het opperkleed; Grieks Ependytus; hetwelk een kleed betekent, dat men boven de andere aandoet. Sommigen menen dat dit een linnen overtreksel geweest is, hetwelk hij omgord heeft om beter te kunnen zwemmen, of door het water te gaan, alzo Hij niet ver van het land was. 12) naakt), e Herziene Statenvertaling (HSV) 14 De dood van Johannes de Doper. 14 1 In . 14:1 . Mark. 6:14 Luk. 9:7 die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus, 2 en hij zei tegen zijn knechten: Dat is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden, en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. 3. 14:3

Johannes 14 GBS Bijbel Online - bijbel-statenvertaling

Video: Johannes 14 - Griekse tekst en Statenvertalin

Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare, goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen Johannes 14:2. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. Jezus Vader hemel. Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

Herziene Statenvertaling » C-Card Johannes 14:27; Christelijke e-card met Johannes 14:27. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens JOHANNES Inleiding op Johannes Auteur en titel Volgens de titel is dit evangelie geschreven door Johannes, en in het vervolg blijkt dat bedoeld is Jo-hannes, de zoon van Zebedeüs. Blijkens het boek zelf was de auteur (1) een apostel (1:14; vgl. 2:11; 19:35), (2) een van de twaalf discipelen ('de discipe 1 EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN IN EDITIE 2016 VAN DE HERZIENE STATENVERTALING Na de eerste volledige uitgave van de Herziene Statenvertaling in 2010 bereikten ons vele vragen, opmerkingen en suggesties van lezers. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur een commissie ingesteld om zich over al deze kwesties te buigen. Deze commissie heeft alle ingekomen opmerkingen en voorstellen grondig. Luisteren en download Statenvertaling Luisterbijbel mp3. 2 april 2020. 27 februari 2021. Jakob Bijbel, Statenvertaling luisterbijbel gesproken Statenvertaling, het Woord van God, luisterboek Statenvertaling, mp3 luisterbijbel, Statenvertaling .mp3, Statenvertaling luisterbijbel, statenvertaling luisteren Johannes 14:26 - BGT. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26 - HSV. Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb

Johannes 14 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

 1. Johannes 14:12 HSV Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. HSV: Herziene Statenvertaling
 2. Johannes 13:14-16. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. -- Johannes 13:14-16
 3. Mattheüs 3. 1 EN in die dagen a kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa, a Mark. 1:4. Luk. 3:3. a Mark. 1:4 Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. 2 καὶ λέγων, Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Johannes 14:15 HSV. Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. HSV: Herziene Statenvertaling . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} {{local_title} Johannes 14:1-31. Christus vertroost Zijn discipelen ; Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen. Maak een gratis account aan voor extra opties. Bijbeltekst en kanttekeningen naast elkaar. Lees de Bijbel in het Engels (King Jamesvertaling) Maak notities en markeer Bijbelteksten. Gratis account aanmaken. Account complete Bijbel met Uitleg en verklaringen Johannes 14:16. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid

Johannes 14 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

Het evangelie naar Johannes - Statenvertalin

 1. 14) dit verstonden; Namelijk dat dit de vervulling was van die profetie. 15) als Jezus; Dat is, als Hij na Zijne opstanding en hemelvaart den Heiligen Geest ontvangen had. 16) De schare dan, Of, de schare dan, die bij Hem was, toen Hij Lazarus uit het graf riep, en hem uit de doden opwekte, gaf Hem getuigenis. 17) gans nie
 2. Johannes 3:14-21 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Read verse in Statenvertaling (Dutch
 3. 1 Johannes 5:14 - HSV. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 1 Johannes 5:14 - NBG. We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is
 4. HSV-Studiebijbel . De Studiebijbel bevat de complete tekst van de Herziene Statenvertaling, aangevuld met aantekeningen, inleidingen, kaartjes en artikelen. Een betrouwbaar, verstaanbaar en verdiepend hulpmiddel bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Onmisbaar bij het opdiepen van inzichten uit het Woord van God. Gebonden editie met hardcover en leeslinten
 5. En overzulks vreesden dat zij hun aanzien bij het volk meer zouden verliezen door Hem, dan geschied was door Johannes; en dat zij daarover met nijdigheid en haat tegen Hem zo langer zo meer ontstoken werden, Joh. 11:48. 3) verliet Hij Judea; Namelijk om hun lagen en geweld te ontgaan, alzo Zijne ure nog niet gekomen was, Joh. 7:30. 4
 6. g van Jezus. 18 1 Nadat Hij . 18:1 . 2 Sam. 15:23 Matt. 26:36 Mark. 14:32 Luk. 22:39 dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron,.

Dagelijks Woord - De Bijbel via e-mail en smartphon

Johannes 14:7 Chapter Parallel Compare 7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. 7. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. 9. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 10

Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Johannes 14:2-3 Chapter Parallel Compare 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben 14 1:14 Joh. 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 1:15 Joh. 1:30 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!' 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met. Hoofdstuk: Johannes 16. ← naar Bijbel index. Kopieëer weergave openen. 1. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet Statenvertaling luisterbijbel gesproken Statenvertaling, het Woord van God, luisterboek Statenvertaling, mp3 luisterbijbel, Statenvertaling .mp3, Statenvertaling luisterbijbel, statenvertaling luisteren. Het werk vordert langzaam maar zeker. Onze focus ligt op dit moment bij het voltooien van het Nieuwe Testament

Hoofdstuk: Johannes 10. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaaooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun. Hoofdstuk: Johannes 4. ← naar Bijbel index. Kopieëer weergave openen. 1. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. 2. - hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen -. 3. verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea Johannes 3:16 (hoofdstuk 3, vers 16 van het Evangelie volgens Johannes) is een van de bekendste Bijbelverzen uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het wordt omschreven als een kernachtige samenvatting van de boodschap van het evangelie. Het vers luidt als volgt: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar. De Eerste brief van Johannes (vaak kortweg 1 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel en is de eerste van de drie Brieven van Johannes.De brief is net als de vier Evangelies niet ondertekend (), maar werd traditioneel aan de apostel Johannes toegeschreven, de veronderstelde schrijver van het Evangelie van Johannes, ondanks de verschillen in. Johannes 3:1-36. Gesprek met Nicodémus ; En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is

Matteüs. 6. 6 1. Icon--caret-down. Icon--close. 6:1 Mat. 23:5. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2 Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door. Cadeau-artikelen. Pagina 20 van 20. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten 25 juli 2021. Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Johannes 1:12 geloof Vader kinderen. BB. BasisBijbel (BB) Bijbel in Gewone Taal (BGT) Herziene Statenvertaling (HSV) Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) Lees Johannes 1 online De Herziene Statenvertaling is én zeer geschikt voor Bijbelstudie én geschreven in begrijpelijk Nederlands. We kunnen ook deze vertaling van harte aanbevelen voor persoonlijk gebruik en evangelisatie! De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van invloed op onze samenleving

Calvijn, Johannes - De Psalmen 1-30 - * Bijbelverklaringen

Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent; Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende STATENVERTALING BIJBEL KOPEN Gratis verzending & 1 werkdag levertijd. De statenvertaling is een traditionele Bijbelvertaling. Veel gebruikt voor Bijbelstudie. Geschreven in ouder Nederlands, waardoor je een grotere woordenschat nodig hebt of juist kríjgt bij het gebruik van deze Bijbelvertaling. Nederlandse Bijbels zijn overal dezelfde prijs Johannes 15:1-27. De ware wijnstok en de ranken ; Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik in u Kanttekeningen 1 Johannes 1. 1) van den beginne was, Namelijk der schepping, dat is van alle eeuwigheid; zie Micha 5:1; Joh. 1:1; waarmede de Goddelijke natuur van Christus beschreven wordt; gelijk met de volgende woorden zijn menselijke natuur, naar welke hij gehoord, gezien en getast is, en in welke hij ook door wonderen en anderszins zijn.

38 Bijbelteksten over Vrede - DailyVersesDe aankondiging en geboorte van Johannes en JezusNederlandse Bijbel in de Herziene StatenvertalingJohannes 13:35 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

Met de Vorstermanbijbel wordt meestal de eerste editie uit 1528 bedoeld. Die editie is niet goed te categoriseren als katholiek of protestants. De editie werd gepresenteerd als een nieuwe geautoriseerde rechtzinnige katholieke bijbelvertaling. Feitelijk had de uitgave een hoog eclectisch gehalte waarin nogal wat delen van de vertaling gebaseerd waren op eerder gepubliceerd materiaal. Dat was. Christelijke boekhandel De Pelgrim heeft de meest bekende bijbelverhalen voor u verzameld. Bekijk hier ons aanbod en bestel direct

Spirituele teksten uit de Bijbel en bijbelcitaten van het

Johannes 14 HSV Bijbel YouVersio

1:14 Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid 25 juli 2021. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12 geloof Vader kinderen. HSV. BasisBijbel (BB) Bijbel in Gewone Taal (BGT) Herziene Statenvertaling (HSV) Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) Lees Johannes 1 online

HSV - Openbaring 14 - De Openbaring van Johanne

Zoekt u Contrapuntische Psalmkoralen 07 van Wim van der Steen? Bekijk hier ons aanbod of bij uw muziekhandel De Pelgrim te IJsselmuide Schatten verzamelen door Schipaanboord, Corina, EAN 9789088972942 Puzzel Botany, EAN 5060602330023

Johannes 14 - NBV & NBG - DailyVerses

25 juli 2021. Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven Den Hertog website. Welkom op de Website van Den Hertog. Wij bieden een uitgebreid assortiment van boeken, cd's en bladmuziek 25 juli 2021. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden H. van der Linde Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven een terugblik Autobiografische herinneringen van de emeritus-hoogleraar oecumenische theologie, die als hervormde predikant rooms-katholiek werd; tevens een kritische beschouwing van de huidige situatie in de rooms-katholieke kerk

Johannes 1 - Statenvertaling met kanttekeninge

Marinus Nijsse Het goed dat eeuwig is gedichten Christelijk geı̈nspireerde poëzie. Non-Fictie Nederlands, 32 pagina's, De Groot Goudriaan, Kampen, 198 Pagina 722-Een Nederlandse journalist getuigt: Vlaanderen en Nederland gaan niet samen. Staatsinrichtin

Johannes 17 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Jongeren nu deel 5 van N. Verdouw Standvastig in de branding?Opeens is het er.Een goed gesprek.Met iemand die er heel anders over denkt dan jij.De ander heeft veel kennis. Vraagt ook veel aan jou.Pittig.Je moet alles doen om de juiste antwoorden te vinden.Argumenten verwoorden.Op een integere manier.Maar het lukt!Het blijft fijn.Jullie gaan goed uit elkaar.Dat is precies ook de bedoeling van.