Home

Identificatie en registratie runderen

Identificatie en registratie dieren RVO

Wetgeving voor waarborging van dierenwelzijn - Introductie

Identificatie & registratie (I&R) rundvee. Als rundveehouder ben je wettelijk verplicht om je bedrijf te registreren en je dieren te identificeren. DGZ ondersteunt je hierbij. De registratie van beslagen en identificatie van dieren maken het mogelijk om dieren en hun producten te volgen doorheen alle stadia van de voedselketen - van bij de. Regeling identificatie en registratie van dieren. De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op titel I en III, van verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de.

Identificatie en registratie van runderen Levende Hav

Identificatie en Registratie (I&R) De NVWA controleert bij bedrijven en particulieren of dieren geregistreerd zijn, om individuele dieren (en hun eigenaar) te herkennen en op te sporen Gelet op richtlijn nr. 92/102/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren (PbEG L 355), richtlijn nr. 97/12/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L109) en Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van de. Voor de diersoort schaap en/of geit is dit € 26. Bij de registratie van een UBN voor de diersoort rund, schaap en/of geit met productiedoel mesterij (regeling preventie) horen extra kosten. U betaalt € 25 voor het aanmelden en € 25 voor het afmelden. U ontvangt hiervoor één keer per jaar een factuur. Varkens, konijnen en huisdiere

Kort na je activatie zal een buitendienstmedewerker van DGZ contact met je opnemen om een vrijblijvend bezoek in te plannen. Tijdens dit bezoek krijg je de nodige info over de identificatie en registratie van je runderen. Je ontvangt ook jouw beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen worden gehouden. De rundveehouder registreert de locatie van dieren en de RVO.nl geeft deze locatie een UBN, die vervolgens in I&R rund geregistreerd wordt. Informatie. Wettelijke grondslag: Regeling identificatie en registratie van diere c. verordening 1760/2000: verordening (EG) nr.1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van de Europese Unie Identificatie en registratie van runderen. Melden gebeurt door middel van een registratieformulier. DGZ (dierengezondheidszorg) registreert de gegeven in Sanitel. Elk kalf moet, ten laatste op de leeftijd van 7 dagen geïdentificeerd worden, met 2 identieke, officiële oormerken Identificatie en registratie van runderen. Bevoegde autoriteit. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. AC - Kruidtuin. Food Safety Center. Kruidtuinlaan 55. B-1000 BRUSSEL. Tel.: + 32 2 211 82 11

Runderen merken RVO

Regeling identificatie en registratie van dieren - Wetten

 1. De identificatie wordt geregistreerd in een centrale databank, 'SANITEL'. Indien in een bedrijf een bepaalde aandoening wordt vastgesteld, via een klinische of serologische diagnose, kunnen de dieren van dit bedrijf via deze identificatie getraceerd worden en, indien nodig, de gepaste maatregelen genomen worden
 2. Vertalingen in context van identificatie en registratie van runderen in Nederlands-Engels van Reverso Context: Dat geldt dus voor identificatie en registratie van runderen en voor dierziektenmaatregelen in Brazilië
 3. U mag dieren zonder registratie en identificatie niet houden, verhandelen, vervoeren, aanvoeren of afvoeren. Verblijfplaats registreren. U moet als veehouder (ondernemer en hobbyhouder) de locatie registreren waar uw dieren worden gehouden. Dit is verplicht bij: runderen; paarden, pony's, ezels en zebra's (paardachtigen) schapen; geiten; varken
 4. Identificatie & Registratie. Voor PALI Group staat de gezondheid van de kalveren voorop. Daar voeren we dan ook een strenge controle op uit. Een expert bekijkt alle dieren individueel en een veterinair uit het land van herkomst beoordeelt alle importkalveren nog eens extra. Op de verzamelcentra starten we al met het tracking en tracing systeem
 5. (4) Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1)
 6. Regeling identificatie en registratie van dieren - Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:a. verordening 1760/2000: verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van.

Vertalingen in context van en registratie van runderen in Nederlands-Engels van Reverso Context: Dit gegevensbestand vormt de basis van het Litouwse systeem voor de identificatie en registratie van runderen

Vertalingen in context van registratie van runderen in Nederlands-Spaans van Reverso Context: De regelgeving die op het gebied van identificatie en registratie van runderen is vastgesteld, moet aansluiten op de beoogde doelen Vertalingen in context van registratie van runderen in Nederlands-Italiaans van Reverso Context: Opzet van een systeem voor de identificatie en registratie van runderen en andere diersoorten Runderen moeten geïdentificeerd worden met behulp van oormerken. Welke dieren krijgen een oormerk en wanneer? Hoe bestel je deze oormerken? En wat als er een oormerk verloren gaat? Elk kalf moet binnen de zeven dagen na de geboorte worden gemerkt (= eerste identificatie). Als een dier een oormerk verliest, moet het een nieuw oormerk krijgen Runderen registreren bij de RVO. U registreert uw runderen en hun verblijfplaats bij de RVO. Voor de identificatie en registratie van runderen gelden vanaf 21 april 2021 de volgende regels: Bestaande houders van runderen moeten aanvullende gegevens registreren over hun bedrijf

Veel fouten in IR schapen - Boerderij

Registratie en Identificatie (oormerk) Runderen, schapen, geiten en varkens moeten geregistreerd en (dubbel = 2 x) geïdentificeerd worden. Dat kan op verschillende manieren. Zo kan ieder landbouwhuisdier opgespoord worden. Dat is belangrijk om dierziekten te kunnen bestrijden. Dit is verplichte Europese regelgeving Alle koeien moeten oormerken in en ze moeten geregistreerd worden. Dat geldt voor alle houders, bedrijfsmatig of hobbymatig. Melden doe je bij rvo.nl. Zie verder de wiki over identificatie en registratie van runderen. Of ga rechtstreeks naar rvo.nl. Het hangt van de omstandigheden af of iemand die koeien houdt als ''bedrijfsmatig'' wordt beschouwd Download 5e herziene convocatie algemeen overleg Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen op 13 december 2018 Bewindsperso(o)n(en) C.J. Schoute Stand van zaken onregelmatigheden identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan. Met mijn brieven van 23 januari, 1) 31 januari, 2) 8 februari 3) en 12 februari 4) jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over geconstateerde onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017 (Kamerstukken 33 037, nrs. Aan de orde is het VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen (AO d.d. 13/12).. De voorzitter:. Aan de orde is het VAO Mestbeleid en onregelmatigheden identificatie en registratie runderen. Ik heet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van harte welkom en geef de heer Geurts namens het CDA het woord

Identificatie & registratie (I&R) rundvee DG

Met mijn brieven van 23 januari, 31 januari, 8 februari en 12 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over geconstateerde onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017 (Kamerstuk 33 037, nrs. 252, 268, 269 en 271). Hierbij informeer ik uw Kamer over de laatste stand van zaken Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg Handleidingen Veeportaal rundvee Deze handleidingen helpen je op weg om vlot taken en registraties uit te voeren met Veeportaal. 2020-09-09 2021-04-08 Dierengezondheidszorg Vlaandere Identificatie en registratie van runderen: Bevoegde autoriteit : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC - Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL Tel.: + 32 2 211 82 11 Fax: + 32 2 211 86 30 . Informatie : herman.vanbeckevoort@afsca.be Identificatie en registratie (I&R) voor honden, runderen, geiten, schapen, varkens en zelf pluimvee (op koppelniveau weliswaar) is al jaren verplicht en nuttig bij het bestrijden van infectieziektes. Per 21 april 2021 wordt de I&R registratie voor paarden verder aangescherpt van alleen een paspoort en chipplicht naar een registratieplicht

De huidige nationale regelgeving voor identificatie en registratie (I&R) van runderen is gebaseerd op Europese regelgeving: Verordening (EG) nr. 1760/2000 tot vaststelling van een identificatie-en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het. TRCJZ/2006/3606, houdende wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren in verband met modernisering van voorschriften I&R runderen (Stcrt. 2006, nr. 233) in de regeling verduidelijkt dat ook deze doodgeboorten door de houder moeten worden gemeld (artikel 20, achtste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren) Identificatie en registratie van varkens. Hobbyvarkenshouders moeten een Uniek Bedrijfs Nummer aanvragen bij www.mijnrvo.nl (tel. 088 0424242) voor een zogeheten RE-bedrijf. Dat UBN heb je nodig om je varkens te kunnen registreren. Voor de registratie van de varkens zijn er twee door de overheid aangewezen databanken: die van de Producenten. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (titel 4, hoofdstuk 1, paragraaf 1); Gel Bij Richtlijn 92/102/EEG zijn minimumvoorschriften voor de identificatie en registratie van runderen, varkens, schapen en geiten vastgesteld. Deze voorschriften hebben in hoofdlijnen betrekking op: - de registratie van alle bedrijven waar dieren van betrokken diersoorten gehouden, opgefokt of verzorgd worden (artikel 3, eerste lid)

Identificatie en Registratie (I&R) NVW

Identificatie en registratie: algemeen Artikel Dieren worden geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig: a. titel I van verordening 1760/2000 en de artikelen 14 tot en met 23 en 25, indien het runderen betreft; b. de artikelen 28 tot en met 32, indien het varkens betreft; c. verordening 21/2004 en de artikelen 12e en 34 tot en met 37, indien het schapen en geiten betreft; d. verordening. Identificatie en registratie. Identificatie en Registratie (I&R) is een Europese verplichting, waarmee het mogelijk is dieren snel te traceren. Dit is van belang bij uitbraken van dierziekten en om veilig voedsel te garanderen. Alle runderen, varkens, schapen en geiten moeten zijn voorzien van een uniek registratiekenmerk en geregistreerd staan Bovendien maakt de identificatie van vee de rantsoenering en boekhouding van lonen voor landarbeiders mogelijk. Identificatiemethoden voor runderen Identificatie is een methode om rekening te houden met vee en andere landbouwdieren, die bestaat uit het toekennen van een individueel nummer door middel van tagging Brief regering; Verbetervoorstellen identificatie en registratie (I&R) rundvee - Mestbeleid - Hoofdinhoud. Deze brief is onder nr. 329 toegevoegd aan dossier 28286 - Dierenwelzijn en dossier 33037 - Mestbeleid

wetten.nl - Regeling - Besluit identificatie en ..

Identificatie en registratie paard verplicht per 21 april 2021 Houders van runderen, varkens , schapen en geiten zijn er al mee bekend dat hun dieren geregistreerd moeten zijn. Per 21 april 2021 moeten ook paarden en hun verblijfplaats geregistreerd worden bij de RVO (Rijksdienst voor ondernemen En als hun dieren niet in de voedselketen terecht komen, mogen zij ook een chip gebruiken (zie wiki Identificatie en registratie van runderen). Als zij de identificatie met een paspoort hebben geregeld (verkrijgbaar bij de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders ) en hun dieren hebben aangemeld bij het I&R-systeem, dan lopen ze weinig risico

Dierlocatie UBN registreren en wijzigen RVO

Starten met het houden van rundvee DG

 1. De geconstateerde onregelmatigheden in de identificatie en registratie van runderen in december 2017 zijn voor mij aanleiding geweest om het hele I&R-systeem voor runderen opnieuw te onderzoeken op zijn robuustheid (zie Kamerstukken II 2017/28, 33 037, nr. 269, 287 en 312)
 2. 1 Protocol DNA onderzoek ras identificatie rund Datum: 5 november 2018 Betrokken partijen - Veehouder; - Rasorganisaties: vereniging voor de fokkerij van het Fries-Hollands ras, stichting Roodbont Fries Vee, vereniging het Brandrode rund, vereniging Lakenvelder Runderen, Blaarkopstichting, Stichting De Witrik en MRIJ studieverenigingen Zuid en Oost; - Dr. van Haeringen laboratorium BV.
 3. Art. 42 Artikel 42 Regeling identificatie en registratie van dieren - Artikel 42 1. In zoverre in afwijking van de artikelen 39 en 40, tweede lid, behoeft bij rechtstreeks vervoer van runderen naar een slachthuis en bij aanvoer van runderen op een slachthuis niet te zijn voldaan aan artikel 13, eerste lid, onderdeel a, indien slechts één van de gegevens, bedoeld in artikel 14, derde lid.
 4. Op deze pagina vindt u Regeling identificatie en registratie van dieren. U kunt de volledige tekst van Regeling identificatie en registratie van dieren, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie
 5. Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen. 13 december 2018 Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Algemeen overleg. Videospeler is loading. Video afspelen. Afspelen. Dempen. Huidige tijd 0:00. /. Tijdsduur 0:00

Ongemerkt getekend : beoordeling van de mogelijkheid in het kader van de identificatie en registratie van runderen als alternatief voor het oormerk gebruik te maken van een schets (of foto). (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel; No. 100). Wetenschapswinkel. https://edepot.wur.nl/16992 Regeling identificatie en registratie van dieren - Artikel 44 1. Indien een houder van dieren op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig artikel 2 van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 is geregistreerd, geldt deze registratie als een registratie overeenkomstig artikel 2 van deze regeling.2 Wijziging Regeling I&R en Regeling bestuurlijke boetes Gwwd. In december 2017 zijn onregelmatigheden geconstateerd in de identificatie en registratie van runderen. Een goed functionerend Identificatie en Registratie systeem (hierna: I&R-systeem) is onder andere van groot belang voor de traceerbaarheid van dieren

Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen, te weten: - de motie-Geurts/Lodders over de fosfaatbank inzetten om een nieuwe generieke korting te voorkomen (33037, nr 7 Aantal genotyperingen voor het fokprogramma Pinken en koeien 6000 stuks Stierkalveren 2500 Embryo s 1500 Totaal genotyperingen Moderne technologie voor identificatie en registratie, nov.. 8 CRV werkt met melkveehouders aan fokprogramma & nieuwe kenmerken Projecten Klauwgezondheid Diergezondheid Melksamenstelling Referentiepopulatie van koeien opbouwen De belangrijkste principes van de identificatie en registratie van runderen, reeds van toepassing sinds 1997, worden niet gewijzigd. Elk rund moet vanaf de leeftijd van 7 dagen : - geïdentificeerd zijn met 2 identieke oormerken - aangemeld zijn bij de Nationale databank SANITEL Voor elk in SANITEL geregistreerd rund ontvangt de veehouder een. Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen . 19 december 2018 Plenair debat. Ingeklapt downloaden. Download dit debat. Video (mp4) Ondertitelingsbestand (srt) | 16:29 - 17:35 | 88 KB . Wanneer u een video downloadt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden

Naast de landbouwtelling is voor rundvee een systeem van Identificatie & Registratie (I&R) van dieren ontwikkeld, waarin alle rundvee per dier wordt geïdentificeerd door een uniek nummer en wordt geregistreerd bij een unieke bedrijfslocatie (UBN). Per dier wordt geboortedatum en -locati Identificatie en registratie : Slachtingen - Mogelijke types slachtingen: commercieel, particulier in een slachthuis en particulier thuis - Informatie over de voedselketen (VKI): - Voor de kalveren (runderen van max. 12 maanden oud) - Voor de runderen - Vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren - Noodslachtingen Grensbeweiding - Beschikking M (2017) 4 van het Benelux Comité van.

van bepaalde ziekten en een identificatie en registratiesysteem (l&R). Op grond hiervan heeft het Land­ bouwschap op 6 februari 1991 de Verordening Identificatie en Registratie van Runderen 1991 ingesteld. Het werd bij de uitwerking hiervan al spoedig duidelijk, dat het oormerken van de runderen, zoals voo Vertalingen van het uitdrukking VOOR DE IDENTIFICATIE EN DE REGISTRATIE VAN DIEREN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van VOOR DE IDENTIFICATIE EN DE REGISTRATIE VAN DIEREN in een zin met hun vertalingen: Het systeem voor de identificatie en de registratie van dieren die in aanmerking komen voor... Art. 43.Indien een houder de kosten [1 inzake de identificatie en de registratie van de runderen] 1, niet betaalt, kan de vereniging de afgifte van paspoorten voor die houder schorsen of weigeren. ----- (1)<KB 2012-05-14/06, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 17-06-2012> HOOFDSTUK XIII. - Uitzonderingsbepalingen Art. 44

Alle runderen, varkens, schapen en geiten moeten zijn voorzien van een uniek registratiekenmerk (oormerk) en geregistreerd staan. Schapen en geiten moeten vanaf juli 2005 een dubbele registratie (identificatie) hebben. Vanaf 2008 gebeurt dat elektronisch. - Het eerste identificatiemiddel moet worden aangebracht uiterlijk één maand na geboorte Identificatie en registratie Strengere eisen aan het I&R-systeem De identificatie en registratie voor paarden (I&R) is vastgelegd in Europese wetgeving. Het is de planning dat in april 2021 de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening volledig in werking gaat treden. De administratie van de paardenhouder gaat hiermee behoorlijk uitgebreid worden Nedap Identificatie omvat automatiseringsoplossingen voor het optimaliseren van de koeprestaties door succesvol management: Tochtdetectie, Gezondheid Monitoring en Koe Positiebepaling ( Nedap COWControl ), Krachtvoer verstrekking, Melkmeting, Separatie/Routing en Weging. Hiervoor worden de Nedap PowerID, Smarttag Hals en Smarttag Poot gebruikt Paardenpaspoort - Identificatie & Registratie. Vanaf 1 januari 2007 moeten alle paarden en pony's in Nederland van 6 maanden en ouder een paspoort hebben. Het paspoort is verplicht voor alle eenhoevigen, dus ook voor ezels, zebra's en kruisingen daarvan. Het paspoort is het identiteitsbewijs van het paard en moet dus ook altijd bij het paard.

Identificatie en registratie (I&R) Runderen (inclusief

Het nieuws dat de registratie van rundvee in de toekomst elektronisch gaat gebeuren in Europa, raakte in februari reeds bekend. De Europese Commissie heeft nu een voorstel aangenomen dat de wettelijke basis moet vormen voor een (vrijwillig) systeem van elektronische identificatie Regeling Identificatie & Registratie van dieren. Ministerie van LNV. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de Regeling Identificatie& Registratie van dieren, kortweg I&R. De regeling voor schapen en geiten wijzigt met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend. U houdt een of meerdere schapen en/of geiten Voor runderen, schapen en geiten is een individuele dierregistratie beschikbaar. In geval van zeldzame varkensrassen worden deze in I&R van een 'bedrijfsvlag' voorzien. Voor paarden, pluimvee en andere diersoorten wordt nog naar oplossingen gezocht om ook deze dieren te kunnen toevoegen aan het paraplubestand Vraag en antwoord Identificatie & Registratie paarden Afgelopen periode zijn er vele vragen binnengekomen over de naderende registratieplicht van paarden. LTO Nederland beantwoordt volgens de stand van zaken nu oktober 2020 deze vragen. De Europese diergezondheidsverordening werd in 2016 al aangenomen Staat mijn UBN-nummer geregistreerd op de juiste plek? vrijdag 03 november 2017 Mijn UBN-nummer staat al 10 jaar op dezelfde plek, horen wij regelmatig als antwoord. Toch blijkt dit niet altijd de juiste plek te zijn. Houders van runderen, varkens, schapen en geiten zijn verplicht om de locatie/stal met dieren te registreren

Het Departement Landbouw en Visserij identificeert alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen aan de hand van hun ondernemingsnummer of rijksregisternummer. Dit is nodig om steun te kunnen aanvragen of zich in orde te stellen met verplichtingen en handelingen in het kader van de mestwetgeving. Meer informatie over de verplichting om zich te identificeren als landbouwer en d Laat me ingelogd blijven Kies deze optie niet als je een openbare computer gebruikt riteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de veterinaire en zoötechnische wetgeving (2). (12) De momenteel geldende voorschriften betreffende de identificatie en de registratie van runderen zijn vastgesteld bij Richtlijn 92/102/EEG van de Raad van 27 november 1992 met betrekkin Identificatie en registratie van runderen Met name de BSE-crisis heeft aangetoond dat de identificatie- en registratiesystemen voor runderen moeten worden verbeterd. Om de dieren snel en efficiënt te kunnen terugtraceren en om toezicht te kunnen houden op de communautaire steunregelingen wordt voorgesteld alle runderen met een oormerk en een paspoort te identificeren

Elk kalfje krijgt een oormerk dat gekoppeld is aan ons bedrijf. Die geven we op bij een soort burgerlijke stand voor koeien en kalfjes. Net als dat je kind geboren is, dat je naar het stadhuis gaat om hem aan te geven. Of het kenteken van een auto Door Kees Blokland is in het jaar 2005 het bedrijf Blokland Agrarische Administratie & Advies opgestart. Voor klanten in de regio verzorgt het bedrijf de agrarische administratie en adviseert hen op dit gebied. Concreet kunt u onder andere denken aan de volgende zaken: Mestbeleid; derogatie, bemestingsplan en BEX / KLW. Gecombineerde opgave Identificatie & Registratie paardachtigen. Identificatie & registratieplicht van paardachtigen. Wat houdt dit exact in en wie doet wat? Vanaf 21 april 2021 is het verplicht om alle paardachtigen (paarden, ponies, ezels, etc) te registreren op de locatie waar ze gehouden worden Dit komt doordat de registratie destijds nog niet sluitend was, stamboeken, oormerken en identificatie en registratie bestonden nog niet. Het is wel aannemelijk dat de lakenvelder een Nederlands ras is. Er zijn in Nederland ruim 3300 lakenvelder runderen en dit aantal is groeiende 1 (Tekst geldend op: ) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer e..

Besluit identificatie en registratie van dieren - Wetten

Begrazing en bezoekers. Galloways zijn zachtaardige, hoornloze dieren, maar: Hou honden altijd aangelijnd, anders schrikken de galloways. Hou afstand van de kudde en let zeker op bij moeders met kalfjes. Voeder grote grazers niet. Het verstoort hun natuurlijk graasgedrag en maakt hen opdringerig ten opzichte van bezoekers. Samenwerking met. Identificatie van de paarden die naar het slachthuis gaan of geëxporteerd worden: sinds 01.07.2006. Identificatie van de veulens geboren vanaf 2006, de paarden die aan verzamelingen deelnemen en diegene die van eigenaar veranderen: sinds 01.07.2007. Identificatie van alle andere paarden die op het Belgisch grondgebied verblijven: sinds 01.07.2008

RealTime Herkauwen & Koe Positiebepaling. Om de productiefste koeien te kunnen monitoren, hebt u nog specifiekere tools nodig. Naast de tochtigheidsdetectie wordt RealTime van BouMatic daarom verder uitgebreid met nieuwe actometers waarmee u ook problemen met de voedselopname en het herkauwen kunt opsporen KleindierNed richt zich op de belangen van de houders van vogels, cavia's, konijnen en kleine knaagdieren. Wij werken samen met de Entente Européenne. De belangenbehartiging voor de kleinschalig gehouden runderen, schapen en geiten en varkens zijn de volgende organisaties aanspreekpunt: Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders

De lokalisatie van het veebeslag wordt vastgesteld op basis van het adres en de coördinaten van de geografische entiteit; 8° geografische entiteit : elk gebouw of complex van gebouwen inbegrepen de bijhorende terreinen, waar runderen worden gehouden of die daartoe bestemd zijn; 9° Sanitel : geautomatiseerd systeem voor gegevensverwerking in verband met de identificatie en de registratie van. Op dinsdag 23 januari liet minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten dat er signalen zijn dat boeren frauderen met de registratie van rundvee. Het gaat hierbij vooral om de registratie van kalfjes. Uit onderzoek is gebleken dat er in 2017 meer meerlingen zijn opgegeven, dan in verschillende stallen zijn aangetroffen Nieuwsbrief juli 2008: Regeling identificatie en registratie U, als kalverhouder, wordt momenteel overspoeld met regels en eisen, mede vanwege de invoering van het nieuweIKB systeem. Het grootste deel van de nieuwe IKB is echter gebaseerd op de bestaande wetgeving

Registratie- en kentekenplaatplicht landbouwvoertuigen 24 juni 2021 In dit bericht hebben we voor je alle informatie voor eigenaren van voor 1 januari 2021 in Nederland in gebruik genomen landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken op een rijtje gezet 13-12-18 00:00 - Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen 12-12-18 00:00 - Bijdrage Eppo Bruins aan het plenair debat over de Europese top van 13 en 14 december 201 Wat? Houders van schapen, geiten en herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) zijn verplicht hun dieren te registreren in Sanitel. Dat is het identificatie- en registratiesysteem (I & R) dat door Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) bijgehouden wordt. Elk rund, varken, schaap, geit of hert moet ook geïdentificeerd worden met een erkend oormerk te verkrijgen bij.

Het chippen en registreren is sinds 1 april 2013 verplicht voor alle na deze datum geboren of geïmporteerde honden. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Informatie omtrent het verplicht chippen en registreren voor professionals (fokkers, handelaren, asiels en pensions) kunt u vinden door op het logo van het LICG te klikken Identificatie en Registratie nieuwsflits Varkenspost.nl komt zijn afspraken wel na Zoals Varkenspost.nl vorig jaar gecommuniceerd heeft, is en blijft de I&R module van Varkenspost.nl gratis Hoe gebeurt deze identificatie en registratie? 1. aanvraag tot identificatie. U vult het aanvraagformulier in bijlage in en stuurt het op naar de dienst identificatie van paarden in Korbeek-Lo (adres bovenaan op aanvraagformulier). Enige tijd later krijgt u identificatiepapieren aan waarop de gegevens van uw paard voorgedrukt zijn Op deze website vindt u een overzicht van de verwerkingsregisters van de diverse ministeries en de bijbehorende diensten en agentschappen. Tevens treft u een aparte lijst aan met de verwerkingsregisters van de Zelfstandige Bestuursorganen en Hoge Colleges van Staat. Deze registers bieden een overzicht van het type gegevens dat wordt verwerkt.

Regelgeving voor runderen | Levende HaveNVWA zet controles I&R-systeem voort | Nieuwsbericht | NVWA

De definities vermeld in : 1° artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen; 2° artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen, zijn van toepassing op dit besluit 2.3. Identificatie en Registratie 2.3.1 De Identificatie en Geboortemelding van kalveren dient plaats te vinden binnen drie werkdagen na de geboorte. 2.3.2 De wijze van melden en de hierbij te vermelden gegevens zijn beschreven in bijlage 2. 2.3.3 De door Deelnemers aan hun bedrijf toegevoegde runderen, waarvan de ouders zij Stappenplan registratie wachttijden medisch-specialistische zorg. Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken. Document; Documentgegevens; Versies; Inkomende relaties 1; Externe relaties . Onderstaande relaties zijn gevonden bij document. Bij klikken wordt een externe website met een relatieoverzicht geopend op overheid.nl Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor u als pluimvee- of konijnenhouder