Home

Staatsblad bijlage rechtspersoon

Akten van rechtspersonen (verenigingen, ondernemingen, e.d.) verschijnen sinds 1 juli 2003 samen in deze bijlage van het Belgisch Staatsblad. Door de invoering van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) werd de publicatieprocedure voor de Verenigingen identiek aan die van de ondernemingen Belgisch Staatsblad . Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag geldt voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de dag waarop de overtreding is begaan minder dan vijftig werknemers telde. 2. Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag geldt voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de dag waarop de overtreding is begaan vijftig of meer werknemers telde

De bevoegde autoriteit kan ter zake van overtreding van voorschriften gesteld ingevolge de in bijlage 3 genoemde artikelen aan de overtreder of, indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon, de natuurlijke personen die tot de betrokken gedraging opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven, tijdelijk de bevoegdheid ontzeggen om de in die bijlage genoemde functies uit te oefenen bij andere ondernemingen dan die, genoemd in artikel 1:87, eerste lid. Wanneer de rechtspersoon de jaarrekening opstelt op basis van de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden (IFRS), is deze verplicht een bestuursverslag op te stellen (artikel 2:362 lid 9 juncto artikel 391 lid 5 BW) en zal de rechtspersoon, wanneer hij voldoet aan de hierboven genoemde groottecriteria, verplicht zijn hierin een niet-financiële verklaring op te nemen Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet

Akten van Rechtspersonen - Belgisch Staatsbla

 1. De referentiedatabank rechtspersonen van het Belgisch Staatsblad bevat officiële wijzigingen van o.a statuten, zetel, mandatarissen, oprichring én opdoeking van Belgische rechtspersonen
 2. Voor de aandeelhouders van de omgezette rechtspersoon, die direct voorafgaand aan de omzetting een aanmerkelijk belang hebben in de om te zetten rechtspersoon als bedoeld in artikel 4.6 van de Wet IB 2001, wordt als verkrijgingsprijs als bedoeld in artikel 4.21 van de Wet IB 2001 van de bij de omzetting verkregen aandelen aangemerkt de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in de om te zetten rechtspersoon
 3. gsnr. : Bena

in de bijlage van deze wet onder a tot en met i of een rechtspersoon voor hoger onderwijs, tenzij uit deze wet het tegendeel blijkt; Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2017 Staatsblad 2017 97 Elke vennootschap of elke rechtspersoon (onderneming, vzw, stichting) moet een oprichtingsakte laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad ((opent in nieuw venster)). Ook de aanstelling of het ontslag van (leden van) de raad van bestuur van een vennootschap en wijzigingen aan de statuten worden in die bijlagen openbaar gemaakt

bijlagen nadere informatie nodig acht, stelt zij de verzoeker in de gelegen-heid om deze nadere informatie binnen een door haar te stellen redelijke termijn te verschaffen. 2. Plaatsing op de bijlage wordt geweigerd indien de Bank van oordeel is dat de werkzaamheden van de natuurlijke of rechtspersoon niet o Staatsblad . i/an het Koninkrijk der Nederlanden . iaargang 1994 . WBLiOTHEEK . Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht . Bouwdienst Rijkswaterstaat . vestiging Zoetermeer . Postbus 59 2700 AB Zostermeer . 597 . Besluit van 3 augustus 1994, houdende regels met betrekkin togt het verrichten van arbei op d tijdelijke en mobiele bouwplaatse bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede producten die niet in die bijlage zijn vermeld, maar op basis van in die bijlage vermelde producten zijn verwerkt voor gebruik als levens-middel; Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2021 Staatsblad 2021 178 Bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder het opschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. In onderdeel 1 wordt «behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon

Belgisch Staatsbla

bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, minstens jaarlijks tijdens de eerste helft van januari. Recentste publicatie: Belgisch Staatsblad, 30 januari 2018, p. 7167. De actuele samenstelling is steeds beschikbaar op de website van KU Leuven. Schenkingen en legaten: Overeenkomstig artikel IV.2 Codex Hoger Onderwijs is de Raa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Luik B Griffie Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening Voor

Staatsblad 2021, 268 Overheid

Wanneer een rechtspersoon voor het eerst een bij het in artikel 1:2, De akten, uittreksels van akten, beslissingen en stukken die in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt, worden, onverminderd de elektronische neerlegging, neergelegd ter griffie samen met een kopie Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en. verzoekschrift uitvoering huur - vredegerechten arrondissement Limburg 3 van 5 Er werd bij aanvang van de huur een/geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld (schrappen wat niet past). De huurwaarborg, ten belope va In bijlage vindt u het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsdocument alsook de nodige aangeduide documenten. Hoogachtend, Handtekening van de pers(o)on(en) met de bevoegdheid om de rechtspersoon te binden. (Documenten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid moeten toegevoegd worden bij deze aanvraag

Staatsblad 2020, 364: Klein Koninklijk Besluit: 28-09-2020: Het betreft de in de bijlage bij deze toelichting nader aangeduide voorzieningen in de Tijdelijke wet COVID -19 Justitie Wanneer bijvoorbeeld het bestuur van een rechtspersoon het voornemen heeft om over zes weken een vergadering langs geheel elektronische. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2018 tussen een handelaar en een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsacti- bedoeld in bijlage I, deel A of deel B van de richtlijn (EU). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 Staatsblad 2010 135 1. aan bijlage II bij deze wet en kunnen wettelijke voorschriften worden toegevoegd aan bijlage III bij deze wet. recht kan een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon di Een topfunctionaris die bij dezelfde op de bijlage bij artikel 1.4, eerste lid, genoemde rechtspersoon een ander dienstverband heeft of werkzaamheden verricht in een functie anders dan bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, en de verantwoordelijke komen geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan het voor die rechtspersoon geldende bedrag, bedoeld in artikel 3.3 of artikel 3.4, tweede lid Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 Staatsblad 2008 492 1. rechtspersoon mede verstaan de vennootschap zonder rechtspersoon- van de bij de vrijstellingsrichtlijn voor het wegvervoer behorende bijlage, door een in Nederland gevestigde vervoerder voor trajecten over he

Staatsblad 2019, 26 Overheid

 1. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor-behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 samenhangende diensten. 5
 2. Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffi
 3. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 dering kan uitoefenen van een rechtspersoon anders dan een stichting, De in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. Deze algemene maatregel va
 4. Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking. 's-Gravenhage, 21 september 2010 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin Uitgegeven de eerste oktober 2010 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 STB13240 ISSN 0920 - 2064 's-Gravenhage 2010 Staatsblad 2010 469
 5. Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Mod PDF 11.1 vennootschap in en buiten rechte
 6. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2015 diersoorten, genoemd in bijlage IV, deel te nemen aan een circus of een ander optreden. 2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid te vervoeren ten behoeve van: rechtspersoon of vennootschap die me

Staatsblad 2017, 100 Overheid

bijlage IV alsmede het beoordelen van meldingen ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 9 van bijlage IV; uitvoeringsprogramma voor de desbetreffende rechtspersoon waarin Staatsblad 2017 193 3. wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren Kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de zelfstandige mandatarissen; Uittreksel uit het strafregister; Bewijs betaling dossierkosten; 1. Aanvraag- en inlichtingenformulier . Neem het formulier aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon bij de hand. In bijlage van dat formulier vind je ook een inlichtingenformulier Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2013 Staatsblad 2013 205 1. B Indien de betrokkene een rechtspersoon is betreffen de gegevens zowel de rechtspersoon als de bestuurders, tenzij het betreft een activiteit die is aangewezen in bijlage I, onderdeel C, categorie 1.4. 4

Staatsblad 2019, 195 Overheid

 1. Bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2019 Staatsblad 2019 502 1. B dan 50% van de jaarlijkse opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar bedroeg
 2. Staatsblad van de tekst van de Wet zeggenschap Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking. 's-Gravenhage, 21 september 2010 persoon: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, ongeacht nationaliteit, woonplaats of domicilie,.
 3. 65388 MONITEUR BELGE — 25.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD - de personen die behoren tot de effectieve leiding van een tussenpersoon-rechtspersoon, delingen gemaakt in bijlage I. Het systeem is echter aangepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de Belgisch
 4. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Luik B Griffie Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en.
 5. gsnr: 0466 279 196 Naam (voluit) VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door d
 6. Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffi Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12.
 7. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Luik B Griffie Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordige

Onderneming zoeken - bedrijfsgegevens - publicaties staatsbla

De stichting van openbaar nut mag haar statuten dus niet publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer zij het koninklijk besluit bekomt dat de rechtspersoonlijkheid verleent. Doet zij dit toch, dan moet er na het bekomen van het koninklijk besluit, een nieuwe publicatie gebeuren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om zo de eerste publicatie recht te zetten 2.4 Voeg volgende bijlagen toe bij dit formulier 2.4.1 In het geval van een rechtspersoon - Bijlage 2 (enkel voor akten die gepubliceerd werden voor 1/01/1997 of die nog niet gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad) Een afschrift van de bekendmaking van de statuten van de rechtspersoon of een voo Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/ Annexes du Moniteur belge. Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte aan het Belgisch Staatsblad *17314434* Griffie Neergelegd 19-06-2017 Ondernemingsnummer 0676944687 . Nadere informati 3 de datum van neerlegging van de statuten of van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel kan worden nagegaan door raadpleging van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zoals dit reeds het geval was voor de natuurlijke persoon die een inschrijving van een andere persoon als referentieadres aanvaardt, dient ook de rechtspersoon die een inschrijving als referentieadres. Publicatie in het staatsblad. 29 juni 2006. De overname van APM&ed bvba verschijnt in het staatsblad. Voor bedrijven en burgers is het duidelijk, een vennootschap (bvba/rechtspersoon) wordt vanaf dat ogenblik bestuurd door de zaakvoerder die door een algemene vergadering is benoemd. Voor de fiscus is het een ander verhaal

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordige de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. *18320362* Neergelegd 02-07-2018 Annexes du Moniteur belge . Luik B - vervolg Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden.

Staatscourant 2017, 38087 Overheid

rechtspersoon, de wijze van benoeming, de bevoegdheden en de duur moeten in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. § 5. De Koning benoemt twee vertegenwoordigers bij de rechtsper-soon bedoeld in § 1. Eén vertegenwoordiger wordt benoemd o bijlage B1. bij dit formulier. B1 als rechtspersoon. Ga naar vraag B2. als natuurlijke persoon. Ga naar vraag B4. Gegevens van de rechtspersoon. B2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. E-mailadres, website en faxnummer zijn niet verplicht

S. C.- H.

Statuten en jaarrekeningen van ondernemingen Vlaanderen

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. histnoot. Gegeven te Wassenaar, 9 maart 2017. Willem-Alexander Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. 1 Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag geldt voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de dag waarop de overtreding is begaan minder dan vijftig werknemers telde.. 2 Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag geldt voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de dag waarop de overtreding is begaan vijftig of meer. ringswet fiscaal stelsel BES in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking. 's-Gravenhage, 21 december 2010 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten Uitgegeven de achtentwintigste december 2010 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 STB1372

20 december 2012 (aanpassingen bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013, p. 4.102 et seq.) en van 21 december 2017 (aanpassingen bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2018, p. 8.930 et seq.). Basisinfo rechtspersoon KU Leuven -Juridische Dienst Page 2of Publicaties in het Belgisch Staatsblad opzoeken. Akten, oprichtingen en faillissement van ondernemingen en verenigingen Download RECHTSPERSOON v. 2011-10 Download Document. Samuël de Koning; Ja Nee 1 De subagent dient in bijlage bij deze aanvraag een verklaring te voegen van de verzekeringsmakelaar of de verzekeringsagent waarvoor hij zal handelen en waaruit blijkt dat de subagent onder diens verantwoordelijkheid werkt bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor-behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 maart 1950, wonende te 9300 Aalst, Valerius De Saedeleerstraat 63

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2015 jaar teruggebracht tot het voor de rechtspersoon of instelling geldende maximum overeenkomstig de wijze, bedoeld in artikel 7.3, In de bijlage, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel e, vervalt onderdeel 6 uit het handelsregister van deze rechtspersoon, en van de eventuele rechtspersonen die deze rechtspersoon besturen, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd. Als het verzoekschrift een bijlage of bijlagen bevat, wordt daarnaar in het verzoekschrift uitdrukkelijk verwezen. De bijlagen worden genummerd Aanvraagformulier I tot inschrijving en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit formulier dient gebruikt te worden telkens er een publicatieplicht is in het Belgisch Staatsblad. Luik A Hier moet je achtereenvolgens de rubrieken 1° , 2° , 3° en 4° invullen en eventueel de onderste rubriek indien d 10284 BELGISCH STAATSBLAD — 27.02.2006 — MONITEUR BELGE. — zaaizaden vermeld in bijlage V, deel A, afdelingen I en II, bij het Iedere natuurlijke of rechtspersoon die officiële controles op schadelijke organismen aanvraagt als bedoeld in artikel 10 van he Bijlage II bij het koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 een rechtspersoon of natuurlijk persoon onder wiens naam, BELGISCH STAATSBLAD — 21.01.2014 — MONITEUR BELGE 4969

Staatsblad i/an het Koninkrijk der Nederlande

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor-behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 van de Vennootschap in Storm Minderhout NV Wie wil starten als ondernemer, moet de oprichting van zijn vennootschap bekendmaken in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor bestaan wettelijke formulieren. Die zijn onlangs aangepast omdat burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen met handelsdoel hun bankrekeningnummer niet meer moeten meedelen aan de griffies van de rechtbanken van koophandel Eenhoofdig worden in NV of BV: bekendmakingsplicht. Op 6 mei 2020 werd reparatiewetgeving van 28 april 2020 aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gepubliceerd in het Belgische staatsblad. Eén van de doorgevoerde correcties betreft het eenhoofdig worden van een NV of BV tijdens het bestaan van de vennootschap lgisch Staatsblad G G 2° Voertuig: elk voertuig ingedeeld in categorie M1 of N1, zoals bedoeld in bijlage II, deel A, bij Richtlijn 70/156/EEG, 4° Laatste houder en/of eigenaar: de natuurlijke of rechtspersoon die het afgedankt voertuig ter afbraak aanbied

Belgisch Staatsblad - Administratiehui

Bijlage III, KB/WIB 92: bedrijfsvoorheffing - wijziging. Datum: 15 december 2020. Het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kan de documenten hierover reeds raadplegen: Bijlage III (DOCX, 138.56 KB) en de barema. Ondernemingen die teksten - zoals de oprichtingsakte - moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Recent zijn nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd voor vennootschappen bij publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten vennootschappen met een zetel die niet in België is gevestigd bij de. in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18/12/2018 onder nummer 18340792, dit teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Performatiedecreet dat in werking trad op 14 juli 2017. Deze laatste statutenwijziging werd goedgekeurd door de minister van Wonen met MB dd. 16/11/2018 Staatsblad Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopi

Nieuw: de statutendatabank - Corporate Finance La

Bijlage 1 - Blz. 6/42 NBB_2015_26 - 7 oktober 2015 1.21 a) de recentste versie van de gecoördineerde statuten of geactualiseerde statuten van de rechtspersoon-cliënt die ter griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd of in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd ? (Art. 8, §1, van he verzoekschrift ontbinding huur verhuurder - vredegerechten arrondissement Limburg 3 van 5 Er werd bij aanvang van de huur een/geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld (schrappen wat niet past) BELGISCH STAATSBLAD — 07.08.2018 — MONITEUR BELGE 62073. diensten, zoals verduidelijkt in de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de - als de onderworpen entiteit een rechtspersoon is, onder d (7) Wanneer de ondertekenaar een rechtspersoon is, de naam en de voornamen en de handtekening door de vermelding van zijn functie laten volgen (8) Duid de productcode aan zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatiebla

Bijlage VIII: Doelenboom Het Waterschapshui

Luik B - Vervolg Tegelijk hiermee neergelegd -uitgifte van de statutenwijziging -coördinatie der statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien. Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft ondergaan (bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijzigingen de data in waarop de laatste vijf relevante wijzigingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd DCM richt NemaTerra op 1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopieLuik B na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffie aan het Belgisch.

Video: BOEK 1. — Oprichting en formaliteiten inzake ..

Rechtspersoon 1 De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm): Voegt hierbij als bijlagen de vermelde documenten waarvan sprake is in: Eventueel verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel i 3° onderhoudsbedrijf : natuurlijke of rechtspersoon gespecialiseerd voor het onderhoud van liften; 4° gecertificeerd onderhoudsbedrijf : onderhoudsbedrijf dat gecerti-ficeerd is volgens de normen van de reeks EN ISO 9001(2000) voor de activiteiten ″onderhoud van liften″door een certificatie-instelling di Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge n 1111 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. epra.com The election, resignation and revocation of directors, as well as the duration of their mandate, must be filed with the clerk's office of the Commercial Court of the district in which the Association's registered office is located, i